ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 9 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : เสาวณี บุญหลง
ตำแหน่ง : หัวหน้างานแนะแนว
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2561,08:20  อ่าน 760 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง น้ำและอากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสมพร รัตนะ
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 (SMT)
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2560,16:10  อ่าน 832 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง น้ำและอากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสมพร รัตนะ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2560,15:59  อ่าน 640 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์ฯ
ชื่ออาจารย์ : นางเตือนใจ รัตนพันธ์
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2559,13:49  อ่าน 1188 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ชุด หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสุภัสสร มณีพงศ์
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2558,02:29  อ่าน 2111 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ชุด หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสุภัสสร มณีพงศ์
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2557,02:47  อ่าน 4322 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงายการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัชชา บัวอนันต์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2557,14:37  อ่าน 2048 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง สารใน ชีวิตประจำวัน ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัชชา บัวอนันต์
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2557,13:40  อ่าน 1649 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการสอนซ่อมเสริมโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนอนุบาลสงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต 1
ชื่ออาจารย์ : นางเสาวภา สุวรรณโณ
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2556,14:50  อ่าน 1992 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปชุดศาสนาและหลักธรรมนำชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสยมพร ปริญญาศิริ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2556,20:11  อ่าน 2224 ครั้ง
รายละเอียด..