ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
การแก้ปัญหานักเรียนอ่านเขียนไม่คล่อง
พึงพอใจในการแก้ปัญหา
พึงพอใจในการบริหารจัดการ
พึงพอใจในการสอนของครู
ต้องปรับปรุงและไม่เห็นด้วยในวิธีการที่ทำ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2012
ปรับปรุง 16/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 1357784
Page Views 2471115
ระบบสารสนเทศโรงเรียน
ระบบสารสนเทศ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงดั่งเพชร เหล่าสิริพรวัฒนา
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปุณยนุช อ่อนเจริญ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงลักษณพร ชัยคณาวนิชย์กุล
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายทรธร ทวีปัญญาวงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภัฏยศ พวงสุวรรณ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนวัฒน์ ลั่นซ้าย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงลดามณี ทองน้ำเพ็ญ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมหน้าเสาธง
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสายธาร พูลภักดี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายบุรวิชญ์ ดำเพ็ง
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น :