คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางชญานี ขัตติยะมาน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางราตรี ธรรมาภิรมย์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรพงศ์ เตชะอนันต์ตระกูล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์เกษม กิจรุ่งโรจน์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสถิตรัตนบรรพต
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปลัดยอดโดม สิริปญฺโญ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : รศ.ลำดวน เกษตรสุนทร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิพงศ์ ชนะ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประสงค์ บริรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิชัย เพ็ชรสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเหิม สุวรรณขำ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางวาสนา เจริญศิลป์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม บูหัส
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ