ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนรินทร์ทิพย์ เสนรุย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเตือนใจ หนูแก้ว
ครูชำนาญการ

นางจุฑารัตน์ วัฒนธีรางกูร
ครูชำนาญการ

นายวิชิต สกลธวุฒิ
ครูชำนาญการ