ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวดวงพร สุทธิสว่าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนรินทร์ทิพย์ เสนรุย
ครูชำนาญการ

นางเตือนใจ หนูแก้ว
ครูชำนาญการ

นางจุฑารัตน์ วัฒนธีรางกูร
ครูชำนาญการ

นายวิชิต สกลธวุฒิ
ครูชำนาญการ