กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางศลิษา มานะศิริ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางทิพวรรณ์ สารพร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจรินทร์ ศรีมณี
ครูชำนาญการ

นางยินดี หงษ์ภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ