ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเยาวนา สิทธิเชนทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจรินทร์ ศรีมณี
ครูชำนาญการ

นางยินดี หงษ์ภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชุลีพร แสงสุริยันต์
ครูชำนาญการ

นางทิพวรรณ์ สารพร
ครูชำนาญการพิเศษ