ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

ว่าที่ รต.สถาพร ศรีประเสริฐ
ครูชำนาญการ

นางนวมน บุญช่วย
ครูชำนาญการ

นางอุไรวรรณ พยัคฆญาติ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ