กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ว่าที่ รต.สถาพร ศรีประเสริฐ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ