ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางอุไรวรรณ พยัคฆญาติ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางนวมน บุญช่วย
ครูชำนาญการ

นางบรรจง สุวรรณมณี
ครูชำนาญการ

นางศิริรักษ์ ราชนานนท์
ครูชำนาญการ

ว่าที่ รต.สถาพร ศรีประเสริฐ
ครู