ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวอนงค์ มานพ

นายสัมฤทธิ์ ไชยชาญยุทธิ์

นายสินชัย ขวัญซ้าย

นายโกเมษ แซ่ตั้ง

นายภูษิต กล่ำอินทร์

นางดวงตา เข็มสุวรรณ์

นางชุติมณฑน์ วิเชียรสุวรรณ์

นางพุ่มพวง จันทรักษ์

นางเอมอร วีระพงษ์

นางอารมณ์ ศรีนวล

นางมนทิพย์ แก้วเขียว

นางปรียานุช บูลรันต์

นางดรุณี แก้วเขียว

นางปราณีต จันทรมณี

นางธันย์ชนก สุขเทศ

นางพนมจิตต์ เมืองนอน

นางคล่อง บุญช่วย

นางสุจิน ขวัญคง

นางจารุวรรณ สังข์ช่วง