ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวอนงค์ มานพ
คนครัว

นายสัมฤทธิ์ ไชยชาญยุทธิ์
พนักงานขับรถ

นายสินชัย ขวัญซ้าย
พนักงานขับรถ

นายภูษิต กล่ำอินทร์
นักการฯ

นางชุติมณฑน์ วิเชียรสุวรรณ์
คนงานทำความสะอาด

นางพุ่มพวง จันทรักษ์
คนงานทำความสะอาด

นางเอมอร วีระพงษ์
คนงานทำความสะอาด

นางมนทิพย์ แก้วเขียว
คนครัว

นางปรียานุช บูลรันต์
คนครัว

นางดรุณี แก้วเขียว
คนครัว

นางปราณีต จันทรมณี
คนครัว

นางธันย์ชนก สุขเทศ
คนครัว

นางพนมจิตต์ เมืองนอน
คนครัว

นางสุจิน ขวัญคง
คนครัว

นางสาววิสสุตา บุญมรกต
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวณัฐณิตา โชติธรรมโม
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวศศิกร เนียมเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวยุทลัคสน์ ราชเสนา
เจ้าหน้าที่บัญชี

นายอธิการ ทองเพ็ง
ช่างไฟฟ้า

นางสาวจริยาภรณ์ วิวัชนะ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวอาภาสิริ แสงศรีดำ
ลูกจ้างร้านกาแฟ

นางสาวยุวดี นนทะพุทธ
เจ้าหน้าที่ธุรการ