ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว

นายอธิการ ทองเพ็ง
ช่างเทคนิคไฟฟ้า

นายชญตว์ หนูแก้ว
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

นางสาวขวัญนภา ทุมวัน
ครูผู้ช่วยห้องเรียน อนุบาล MEP 1

นางสาวพรชนก มากชูจิต
ครูผู้ช่วยห้องเรียน MEP 3

นางชลธิชา ยังมี
ครูผู้ช่วยห้องเรียน MEP 2

นางสาวปาณิสรา โต๊ะหวัง
ครูสอนคอมพิวเตอร์