ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทางการศึกษา

นางพิมพา ธนโชคโภคิน
นักวิชาการเงิน

นางสาวยุวธิดา บุญทิพย์

นายอธิการ ทองเพ็ง
ช่างเทคนิคไฟฟ้า