กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายจักรี รอดรมย์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาพลศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ