ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานวิชาการสายชั้น

นางดรุณี เปียฉิม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนริศา มีมงคล
ครูชำนาญการ

นางสุภาภรณ์ มาลยารม
ครูชำนาญการ

นางเย็นใจ จันทระ
ครูชำนาญการ

นางพรรณี สุวรรณทวี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเกษวรินทร์ ไชยแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ