รายวิชาเพิ่มเติมการศึกษาเพื่อเรียนรู้

นางชญานี ขัตติยะมาน
หัวหน้ารายวิชาเพิ่มเติมการศึกษาเพื่อเรียนรู้
หัวหน้ารายวิชาเพิ่มเติมการศึกษาเพื่อเรียนรู้

นางทิพวรรณ์ สารพร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิลาวัณย์ ศรีระสันต์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุภัสสร มณีพงศ์
ครูชำนาญการ

นางสาวณัชชา บัวอนันต์
ครูชำนาญการ