ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติมการศึกษาเพื่อเรียนรู้

นางทิพวรรณ์ สารพร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ารายวิชาเพิ่มเติมการศึกษาเพื่อเรียนรู้

นางวิลาวัณย์ ศรีระสันต์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรทิพย์ เพชรจำรัส
ครูชำนาญการ

นางสุภัสสร มณีพงศ์
ครูชำนาญการ

นางชญานี ขัตติยะมาน
ครูเชี่ยวชาญ

นางกนกพร บุญญะบุญญา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัชชา บัวอนันต์
ครูชำนาญการ