ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติมการศึกษาเพื่อเรียนรู้

นางทิพวรรณ์ สารพร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ารายวิชาเพิ่มเติมการศึกษาเพื่อเรียนรู้

นางวิลาวัณย์ ศรีระสันต์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรทิพย์ เพชรจำรัส
ครูชำนาญการ

นางสุภัสสร มณีพงศ์
ครูชำนาญการ

นางเพลินพิศ สุวรรณเดโช
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอังศิกา จันทน์เสนะ
ครูชำนาญการ

นางชญานี ขัตติยะมาน
ครูเชี่ยวชาญ

นางกนกพร บุญญะบุญญา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัชชา บัวอนันต์
ครูชำนาญการ