กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสุภัสสร มณีพงศ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางวิลาวัลย์ ศรีระสันต์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสยมพร ปริญญาศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเกษวรินทร์ ไชยแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ