ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุภัสสร มณีพงศ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวิลาวัลย์ ศรีระสันต์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสยมพร ปริญญาศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุนทรี ชูนาคา
ครูชำนาญการ

นางเกษวรินทร์ ไชยแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ