ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายสัมภาษณ์ คงสีพันธ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพิมพา บริสุทธิ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ/หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นายวิชิต สกลธวุฒิ
หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์

นางศุภาพิชญ์ ทองผ่อง
เลขานุการกลุ่มบริหารงบประมาณ/ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี