กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางมรกต ฉัตรจินดา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางพิมพา ธนโชคโภคิน
หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ/หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นายวิชิต สกลธวุฒิ
หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์

นางอนงค์ มะสัน
หัวหน้างานบัญชี

นางนฤมณ ชนะถาวร
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาววิสสุตา บุญมรกต
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวยุทลัคสน์ ราชเสนา
เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล