ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางมรกต ฉัตรจินดา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางพิมพา ธนโชคโภคิน
หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ/หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นายวิชิต สกลธวุฒิ
หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์

นางอนงค์ มะสัน
หัวหน้างานบัญชี

นางนฤมณ ชนะถาวร
เจ้าพนักงานพัสดุ