กลุ่มบริหารบุคคล

นางสาวภัทร์ชนิดร์ ฮวดค่วน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล

นางยุพดี วัตตธรรม
หัวหน้ากลุ่มงาน

นางสยมพร ปริญญาศิริ
หัวหน้าเวรสวัสดิการ/หัวหน้างานเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

นางยินดี หงษ์ภักดี
หัวหน้าวิทยฐานะ/ห้วหน้าการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว/หัวหน้างานโรงเรียนสัมพันธ์

นางทุติยาภรณ์ อนุสาย
ห้วหน้าระบบงานธุรการ/หัวหน้าการมาปฏิบัติราชการ/หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร