ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
การแก้ปัญหานักเรียนอ่านเขียนไม่คล่อง
พึงพอใจในการแก้ปัญหา
พึงพอใจในการบริหารจัดการ
พึงพอใจในการสอนของครู
ต้องปรับปรุงและไม่เห็นด้วยในวิธีการที่ทำ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2012
ปรับปรุง 22/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1407204
Page Views 2582883
ระบบสารสนเทศโรงเรียน
ระบบสารสนเทศ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายเชาวลิต หนูนิล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวชุติกาญจน์ สะตะัพันธ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป/หัวหน้างานประชาธิปไตย/หัวหน้างานกีฬาสี กีฬาชุมชนอื่นๆ

นายบัณฑิต ย่องลั่น
หัวหน้างานอาคาร/สิ่งแวดล้อม

นางสาวนรินทร์ทิพย์ เสนรุย
หัวหน้างานทะเบียน

นางชุลีพร แสงสุริยันต์
หัวหน้างานพัฒนาเด็กไทยให้เต็มศักยภาพด้วยอาหารและโภชนาการ(อาหารกลางวัน)

นางอารีย์ บรรจงรัตน์
หัวหน้างานออมทรัพย์นักเรียน/หัวหน้างานสวัสดิการร้านค้า

นางอัศนีย์ คุณากรเสถียร
หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ(อนามัยโรงเรียน)

นางสมพร รัตนะ
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางปรียาพร นุ้ยสุข
หัวหน้างานสีฟ้า(ตลาดนัดอนุบาล)