กลุ่มบริหารทั่วไป

นายมนัส นวลแย้ม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายวิฑูรย์ รามณี

นางสาวปิยตา พงศ์สุชาติ
หัวหน้างานทะเบียน

นางสมพร รัตนะ
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางสาวศศิกร เนียมเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารทั่วไป