ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายศราวุธ สุวรรณวรบุญ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายวิฑูรย์ รามณี

นางสาวนรินทร์ทิพย์ เสนรุย
หัวหน้างานทะเบียน

นางชุลีพร แสงสุริยันต์
หัวหน้างานพัฒนาเด็กไทยให้เต็มศักยภาพด้วยอาหารและโภชนาการ(อาหารกลางวัน)

นางสมพร รัตนะ
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน