ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางทิพวรรณ์ สารพร
หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร/หัวหน้างานพัฒนากระบวนการเรียนรู้และนิเทศการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางเกษวรินทร์ ไชยแก้ว
เลขานุการกลุ่มงาน/หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

เสาวณี บุญหลง
หัวหน้างานแนะแนว

นางเตือนใจ หนูแก้ว
หัวหน้างานส่งเสริม ประสาน เครือข่ายทางวิชาการกับชุมชน และหน่วยงานอื่น

นางนริศา มีมงคล
หัวหน้างานวิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม

นางสาคร ทองมาก
หัวหน้างานแหล่งเรียนรู้

นางสมพร วงศ์ฤคเวช
หัวหน้างานแหล่งเรียนรู้

นางอรวรรณ ชนะ
ผู้ช่วยเลขานุการ