ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางบุปผา คงจันทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางทิพวรรณ์ สารพร
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร/หัวหน้างานพัฒนากระบวนการเรียนรู้และนิเทศการศึกษา

นางเกษวรินทร์ ไชยแก้ว
เลขานุการกลุ่มงาน/หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

เสาวณี บุญหลง
หัวหน้างานแนะแนว

นางนริศา มีมงคล
หัวหน้างานวิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม

นางสมพร วงศ์ฤคเวช
หัวหน้างานแหล่งเรียนรู้

นางอรวรรณ ชนะ
ผู้ช่วยเลขานุการ