ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
การแก้ปัญหานักเรียนอ่านเขียนไม่คล่อง
พึงพอใจในการแก้ปัญหา
พึงพอใจในการบริหารจัดการ
พึงพอใจในการสอนของครู
ต้องปรับปรุงและไม่เห็นด้วยในวิธีการที่ทำ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2012
ปรับปรุง 22/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1407193
Page Views 2582872
ระบบสารสนเทศโรงเรียน
ระบบสารสนเทศ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นายอนุรักษ์ ร่มสกุล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางทิพวรรณ์ สารพร
หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร/หัวหน้างานพัฒนากระบวนการเรียนรู้และนิเทศการศึกษา

นางเกษวรินทร์ ไชยแก้ว
เลขานุการกลุ่มงาน/หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

เสาวณี บุญหลง
หัวหน้างานแนะแนว

นางวัชรียา หงส์เจริญกุล
หัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน

นางเตือนใจ หนูแก้ว
หัวหน้างานส่งเสริม ประสาน เครือข่ายทางวิชาการกับชุมชน และหน่วยงานอื่น

นางนริศา มีมงคล
หัวหน้างานวิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม

นางสาคร ทองมาก
หัวหน้างานแหล่งเรียนรู้

นางสมพร วงศ์ฤคเวช
หัวหน้างานแหล่งเรียนรู้

นางอรวรรณ ชนะ
ผู้ช่วยเลขานุการ