ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ

นายประเสริฐ บัวศรี
หัวหน้างานอินเตอร์เน็ต/website

นางสาวปาณิสรา โต๊ะหวัง