ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ

นายอาคม อรุณรัตน์
ผู้บริหารกลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ/หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศ

นายประเสริฐ บัวศรี
หัวหน้างานอินเตอร์เน็ต/website

นายปิติพงษ์ ฉัตรรัตนเวช
ห้วหน้างานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี

นางสาวปัทมา แก้วเกาะสะบ้า
เลขานุการ

นางสาวปาณิสรา โต๊ะหวัง