ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ

นางเยาวะเรศ สมณะกิจ
หัวหน้ากลุ่มงาน
หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ

นายประเสริฐ บัวศรี
หัวหน้างานอินเตอร์เน็ต/website

นางสาวปาณิสรา โต๊ะหวัง