กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ

นางเยาวะเรศ สมณะกิจ
หัวหน้ากลุ่มงาน
หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ

นางสาวอารียา หมาดเหยด
งานข้อมูลสารสนเทศ

นายประเสริฐ บัวศรี
อินเตอร์เน็ต / เว็บไซต์ / ซ่อมบำรุง / เลขานุการ

นางสาวปาณิสรา โต๊ะหวัง
พัฒนาสื่อเทคโนโลยี

นายอารยัน พันธุรัตน์
พัฒนาสื่อเทคโนโลยี

นางสาวนิรมล สุขเทศ
งานข้อมูลสารสนเทศ