ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสำนักงานผู้อำนวยการ

นางกนกพร บุญญะบุญญา
ผู้บริหารกลุ่ม

นางทิพวรรณ์ สารพร
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

นางอมรทิพย์ เตชะวิทย์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

นางวิลาวัณย์ ศรีระสันต์
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน