กลุ่มสำนักงานผู้อำนวยการ

นางวิลาวัณย์ ศรีระสันต์
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
หัวหน้ากลุ่มสำนักงานผู้อำนวยการ

นางอมรทิพย์ เตชะวิทย์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

นางทิพวรรณ์ สารพร
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

นางสาวยุวดี นนทะพุทธ
เจ้าหน้าที่ธุรการ