ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นป.6

นางนวมน บุญช่วย
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หัวหน้าชั้นป.6

นางกนกพร บุญญะบุญญา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 (SMT)

นางอรวรรณ ชนะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวณัชชา บัวอนันต์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาคร ทองมาก
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที 6/4

นางเสาวภา สุวรรณโณ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางยินดี หงษ์ภักดี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาวนรินทร์ทิพย์ เสนรุย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที 6/7

นางสาวชุติกาญจน์ สะตะพันธ์
ครูพิเศษ

นางเกษวรินทร์ ไชยแก้ว
ครูพิเศษ

นายอาคม อรุณรัตน์
ครูพิเศษ

นายประเสริฐ อุปถัมภ์
ครูพิเศษ