ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นป.6

นายบัณฑิต ย่องลั่น
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หัวหน้าชั้นป.6

นางอมรทิพย์ เตชะวิทย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 (วิทย์-คณิต)

นางชญานี ขัตติยะมาน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางกนกพร บุญญะบุญญา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวณัชชา บัวอนันต์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางเสาวภา สุวรรณโณ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาคร ทองมาก
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที 6/6

นางสาวนรินทร์ทิพย์ เสนรุย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที 6/7

นางสาวชุติกาญจน์ สะตะพันธ์
ครูพิเศษ

นางอรวรรณ ชนะ
ครูพิเศษ

นางเกษวรินทร์ ไชยแก้ว
ครูพิเศษ

นายอาคม อรุณรัตน์
ครูพิเศษ

นางสาวดวงพร สุทธิสว่าง
ครูพิเศษ