ชั้นป.6

ว่าที่ร้อยตรี สถาพร ศรีประเสริฐ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวอุบลรัตน์ สุขพันธ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 (SMT6)

นางสาวนรินทร์ทิพย์ เสนรุย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที 6/2

นางสาวณัชชา บัวอนันต์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวดวงพร สุทธิสว่าง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางเสาวภา สุวรรณโณ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวพรรณนิภา คงจันทร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางอมรทิพย์ เตชะวิทย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 (MEP)

นางอรวรรณ ชนะ
ครูพิเศษ

นางยินดี หงษ์ภักดี
ครูพิเศษ

นายประเสริฐ อุปถัมภ์
ครูพิเศษ

นายจักรี รอดรมย์
ครูพิเศษ

นางนงค์นุช ขาวศรี
ครูพิเศษ

นางรวีภา อำพันนิยม
ครูพิเศษ

นางสุพิชญา ชูเพ็ง
Co-teacher ประถมศึกษาปีที่ 6 (MEP 6)