ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นป.6

นางเกษวรินทร์ ไชยแก้ว
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หัวหน้าชั้นป.6

นางกนกพร บุญญะบุญญา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 (SMT)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวนรินทร์ทิพย์ เสนรุย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที 6/2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวณัชชา บัวอนันต์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางเสาวภา สุวรรณโณ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางยินดี หงษ์ภักดี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางอรวรรณ ชนะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 (MEP)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/7

ว่าที่ร้อยตรี สถาพร ศรีประเสริฐ
ครูพิเศษ

นางนงค์นุช ขาวศรี
ครูพิเศษ

นางสาวอุบลรัตน์ สุขพันธ์
ครูพิเศษ

นายประเสริฐ อุปถัมภ์
ครูพิเศษ

นางสาวญาณินี รัตติโชติ
ครูพิเศษ