ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นป.6

นางเกษวรินทร์ ไชยแก้ว
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางกนกพร บุญญะบุญญา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 (SMT 6)

นางสาวนรินทร์ทิพย์ เสนรุย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที 6/2

นางสาวณัชชา บัวอนันต์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวดวงพร สุทธิสว่าง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางเสาวภา สุวรรณโณ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางนงค์นุช ขาวศรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางอรวรรณ ชนะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 (MEP 7)

นางยินดี หงษ์ภักดี
ครูพิเศษ

ว่าที่ร้อยตรี สถาพร ศรีประเสริฐ
ครูพิเศษ

นางสาวอุบลรัตน์ สุขพันธ์
ครูพิเศษ

นายประเสริฐ อุปถัมภ์
ครูพิเศษ

นายจักรี รอดรมย์
ครูพิเศษ

นางสาวพรรณนิภา คงจันทร์
ครูพิเศษ

นางสาวญาณินี รัตติโชติ
Co-teacher ประถมศึกษาปีที่ 6 (MEP 6)