ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นป.5

นายวิฑูรย์ รามณี
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หัวหน้าชั้นป.5

นางวัชรียา หงส์เจริญกุล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 (SMT)

นางสมพร วงศ์ฤคเวช
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางศลิษา มานะศิริ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที 5/3

นางอมรทิพย์ เตชะวิทย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางวิลาวัณย์ ศรีระสันต์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวดวงพร สุทธิสว่าง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7

นางอารีย์ บรรจงรัตน์
ครูพิเศษ

นางทิพวรรณ์ สารพร
ครูพิเศษ

นางอังศิกา จันทน์เสนะ
ครูพิเศษ

นายสมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
ครูพิเศษ

นางอุไรวรรณ พยัคฆญาติ
ครูพิเศษ

นางสาวอัญชนา มะเดื่อ
ครูพิเศษ