ชั้นป.5

นายสมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสมพร วงศ์ฤคเวช
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 (SMT 5)

นางสาวปิยตา พงศ์สุชาติ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอ้อยทิพย์ ชูกำเนิด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางภัณฑิลา ฮาร์คอร์ท-สมิธ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสุวภัทร สังข์สม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

นายพงศ์ทวี รัตนวงศ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางวิลาวัณย์ ศรีระสันต์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7 (MEP)

นางทิพวรรณ์ สารพร
ครูพิเศษ

นางศลิษา มานะศิริ
ครูพิเศษ

นายวิฑูรย์ รามณี
ครูพิเศษ

นางสุภาพร นวลถวิล
ครูพิเศษ

นายชญตว์ หนูแก้ว
ครูพิเศษ

นายธนวิชญ์ จิตต์สกูล
ครูนาฏศิลป์

นางสาววิภาวี จันทร์ฉาย
Co-teacher ประถมศึกษาปีที่ 5 (MEP 5)