ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นป.5

นายวิฑูรย์ รามณี
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หัวหน้าชั้นป.5

นางวัชรียา หงส์เจริญกุล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 (วิทย์-คณิต)

นางเสริมศรี โสมพะโยม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางอังศิกา จันทน์เสนะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางศลิษา มานะศิริ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที 5/4

นางเพลินพิศ สุวรรณเดโช
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางวิลาวัณย์ ศรีระสันต์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางอุไรวรรณ พยัคฆญาติ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7

นางอารีย์ บรรจงรัตน์
ครูพิเศษ

นางทิพวรรณ์ สารพร
ครูพิเศษ

นายศรายุทธ ปั้นคุ้ม
ครูพิเศษ

นางสมพร วงศ์ฤคเวช
ครูพิเศษ