ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นป.5

นายวิฑูรย์ รามณี
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หัวหน้าชั้นป.5

นางสมพร วงศ์ฤคเวช
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายสมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางศลิษา มานะศิริ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที 5/3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวดวงพร สุทธิสว่าง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสุวภัทร สังข์สม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางวิลาวัณย์ ศรีระสันต์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางอมรทิพย์ เตชะวิทย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7 (MEP)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/7

นางวัชรียา หงส์เจริญกุล
ครูพิเศษ

นางอารีย์ บรรจงรัตน์
ครูพิเศษ

นางทิพวรรณ์ สารพร
ครูพิเศษ

นางอังศิกา จันทน์เสนะ
ครูพิเศษ

นางอุไรวรรณ พยัคฆญาติ
ครูพิเศษ

นางสาวอัญชนา มะเดื่อ
ครูพิเศษ