ชั้นป.4

นางชญานี ขัตติยะมาน
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางพนิดา รัตน์น้อย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสุภัสสร มณีพงศ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางรจนา เทพกร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางปริยฉัตร สุขเกษม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวอารียา หมาดเหยด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางสิริลักษณ์ เนคะมัชชะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 (MEP)

นางยุพดี วัตตธรรม
ครูพิเศษ

นายศรายุทธ ปั้นคุ้ม
ครูพิเศษ

นางสาวธิดารัตน์ ขาวปลื้ม
ครูพิเศษ

นางพรรณี สุวรรณทวี
ครูพิเศษ

นายศิริกุล บุญศัพย์
ครูพิเศษ

นายฮาดี อาแวกะจิ
ครูพิเศษ