ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นป.4

นางนวมน บุญช่วย
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หัวหน้าชั้นป.4

นางพรรณี สุวรรณทวี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 (วิทย์-คณิต)

นางอรัญญา วิจารณบูรณ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที 4/2

นางวราภรณ์ สัจจนกุล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที 4/3

นางรจนา เทพกร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางพรทิพย์ เพชรจำรัส
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสุภัสสร มณีพงศ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางจุฑารัตน์ วัฒนธีรางกูร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 (MEP)

นางพัชรียา ธานีรัตน์
ครูพิเศษ

นางชุลีพร แสงสุริยันต์
ครูพิเศษ

ว่าที่ รต.สถาพร ศรีประเสริฐ
ครูพิเศษ