ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นป.4

นางชญานี ขัตติยะมาน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 (SMT)
หัวหน้าชั้นป.4

นางพนิดา รัตน์น้อย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวจันทร์จิรา ปรีชา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางรจนา เทพกร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวธิดารัตน์ ขาวปลื้ม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางพรรณี สุวรรณทวี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางสิริลักษณ์ เนคะมัชชะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 (MEP)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/7

นายศรายุทธ ปั้นคุ้ม
ครูพิเศษ

นางยุพดี วัตตธรรม
ครูพิเศษ

นางชุลีพร แสงสุริยันต์
ครูพิเศษ

นางสุภัสสร มณีพงศ์
ครูพิเศษ