ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นป.3

นางเยาวะเรศ สมณะกิจ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
หัวหน้าชั้นป.3

นางนงเยาว์ รัตนะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 (SMT)

นางกัลยวรรธน์ ชฎารัตน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางขวัญฤทัย ช่างสาร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางอรัญญา วิจารณบูรณ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสมพร รัตนะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางเตือนใจ หนูแก้ว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 (MEP)

นายวิชิต สกลธวุฒิ
ครูพิเศษ

นายยุทธนา เพ็งสุริยา
ครูพิเศษ

นายฉัตรพงค์ สกูลหรัง
ครูพิเศษ

ว่าที่ ร.ต.มานะวุฒิ ทองส่งโสม
ครูพิเศษ