ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นป.3

นายวิชิต สกลธวุฒิ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสมพร รัตนะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 (SMT 3)

นางสาวปิยภรณ์ เลื่อนพลับ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายอภิรักษ์ สินนะโร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวบุศราภรณ์ บัวหนู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสุภานี นิลวัตร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางอรัญญา วิจารณบูรณ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางกัลยวรรธน์ ชฎารัตน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 (MEP 3)

นางเยาวะเรศ สมณะกิจ
ครูพิเศษ

นางรวีภา อำพันนิยม
ครูพิเศษ

นางสุจิตรา กั่วพานิช
ครูพิเศษ

นางสาวฮามีด๊ะ สะอะ
ครูพิเศษ

นางสาวพรภิกษุ อินทูล
Co-teacher ประถมศึกษาปีที่ 3 (MEP 3)

นางสาวสุชิตา พรรณราย
ครูพิเศษ