ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นป.3

นางเยาวะเรศ สมณะกิจ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
หัวหน้าชั้นป.3

นางสมพร รัตนะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 (SMT)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางเตือนใจ หนูแก้ว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาคร ทองมาก
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางอรัญญา วิจารณบูรณ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางกัลยวรรธน์ ชฎารัตน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 (MEP)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/7

นายวิชิต สกลธวุฒิ
ครูพิเศษ

นายยุทธนา เพ็งสุริยา
ครูพิเศษ