ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นป.3

นายวิชิต สกลธวุฒิ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5
หัวหน้าชั้นป.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสมพร รัตนะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 (SMT)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปิยภรณ์ เลื่อนพลับ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางรวีภา อำพันนิยม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางอรัญญา วิจารณบูรณ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางกัลยวรรธน์ ชฎารัตน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 (MEP)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/7

นางเยาวะเรศ สมณะกิจ
ครูพิเศษ

นางสุภานี นิลวัตร
ครูพิเศษ

นางสุจิตรา กั่วพานิช
ครูพิเศษ

นายยุทธนา เพ็งสุริยา
ครูพิเศษ

นางสาวพรภิกษุ อินทูล
ครูพิเศษ

นางสาวบุศราภรณ์ บัวหนู
ครูพิเศษ