ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นป.3

นางเยาวะเรศ สมณะกิจ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หัวหน้าชั้นป.3

นางนงเยาว์ รัตนะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางเยาวนา สิทธิเชนทร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางกัลยวรรธน์ ชฎารัตน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางขวัญฤทัย ช่างสาร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางเย็นใจ จันทระ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสมพร รัตนะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางเตือนใจ หนูแก้ว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 (MEP)

นางนฤมล เอี่ยมวิจารณ์
ครูพิเศษ

นายวิชิต สกลธวุฒิ
ครูพิเศษ

นายสมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
ครูพิเศษ

นายยุทธนา เพ็งสุริยา
ครูพิเศษ

นายฉัตรพงค์ สกูลหวัง
ครูพิเศษ