ชั้นป.3

นายวิชิต สกนธวุฒิ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสมพร รัตนะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 (SMT 3)

นางสาวปิยภรณ์ เลื่อนพลับ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายอภิรักษ์ สินนะโร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวบุศราภรณ์ บัวหนู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางอรัญญา วิจารณบูรณ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางกัลยวรรธน์ ชฎารัตน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 (MEP 3)

นางเยาวะเรศ สมณะกิจ
ครูพิเศษ

นางสุจิตรา กั่วพานิช
ครูพิเศษ

นางสาวพรภิกษุ อินทูล
Co-teacher ประถมศึกษาปีที่ 3 (MEP 3)

นางสาวสุชิตา พรรณราย
ครูพิเศษ