ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นป.2

นางสุจิรา สายอ๋อง
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
หัวหน้าชั้นป.2

นางยินดี หงษ์ภักดี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสุณี สุวรรณขำ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางเตือนใจ รัตนพันธ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสุนทรี ชูนาคา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางจณัญญา จันทรพัฒน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางอัศนีย์ คุณากรเสถียร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสุภาภรณ์ มาลยารม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 (MEP)

นางทุติยาภรณ์ อนุสาย
ครูพิเศษ

นางสยมพร ปริญญาศิริ
ครูพิเศษ

นางศิริรักษ์ ราชนานนท์
ครูพิเศษ