ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นป.2

นางสุจิรา สายอ๋อง
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
หัวหน้าชั้นป.2

นางเตือนใจ รัตนพันธ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจุภัทฑาดา ทองขวัญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางทุติยาภรณ์ อนุสาย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางเยาวนา สิทธิเชนทร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวสุจินต์ อินทมะโน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสุภาภรณ์ มาลยารม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 (MEP)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/7

นางขวัญฤทัย ช่างสาร
ครูพิเศษ

นางกัญจนพร ยอดมุนี
ครูพิเศษ

นางสาวยุวธิดา บุญทิพย์
ครูพิเศษ

นางสยมพร ปริญญาศิริ
ครูพิเศษ

นางชลธิชา ยังมี
ครูพิเศษ