ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นป.2

นางสุจิรา สายอ๋อง
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสุจินต์ อินทมะโน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 (SMT 2)

นางสาวจุภัทฑาดา ทองขวัญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางอธิษฐาน คงหนู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางทุติยาภรณ์ อนุสาย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางเยาวนา สิทธิเชนทร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางกัญจนพร ยอดมุนี
ครูประขำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสุภาภรณ์ มาลยารม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 (MEP 2)

นางเตือนใจ รัตนพันธ์
ครูพิเศษ

นางขวัญฤทัย ช่างสาร
ครูพิเศษ

นางสุชาดา ผลบุญ
ครูพิเศษ

นางสาวยุวธิดา บุญทิพย์
ครูพิเศษ

นางสยมพร ปริญญาศิริ
ครูพิเศษ

นางชลธิชา ยังมี
Co-teacher ประถมศึกษาปีที่ 2 (MEP 2)