ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นป.2

นางสุจิรา สายอ๋อง
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
หัวหน้าชั้นป.2

นางเตือนใจ รัตนพันธ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางรวีภา อำพันนิยม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางเย็นใจ จันทระ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางทุติยาภรณ์ อนุสาย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวสุจินต์ อินทมะโน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสุภาภรณ์ มาลยารม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 (MEP)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/7

นางสุนทรี ชูนาคา
ครูพิเศษ

นางขวัญฤทัย ช่างสาร
ครูพิเศษ

นางสาวนูรีดา สีโปง
ครูพิเศษ

นางสยมพร ปริญญาศิริ
ครูพิเศษ

นางชลธิชา ยังมี
ครูพิเศษ

นางสาวนงลักษณ์ ดิสโร
ครูพิเศษ