ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นป.2

นางสุจิรา สายอ๋อง
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
หัวหน้าชั้นป.2

นางเตือนใจ รัตนพันธ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 (SMT)

นางสุนทรี ชูนาคา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางเย็นใจ จันทระ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางอัศนีย์ คุณากรเสถียร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางทุติยาภรณ์ อนุสาย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสุณี สุวรรณขำ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสุภาภรณ์ มาลยารม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 (MEP)

นางสยมพร ปริญญาศิริ
ครูพิเศษ

นางศิริรักษ์ ราชนานนท์
ครูพิเศษ

นางชลธิชา ยังมี
ครูพิเศษ