ชั้นป.2

นางเยาวนา สิทธิเชนทร์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสุจินต์ อินทมะโน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 (SMT 2)

นางสาวจุภัทฑาดา ทองขวัญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวปิยนุช จิตภักดี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางขวัญฤทัย ช่างสาร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางทุติยาภรณ์ อนุสาย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางกัญจนพร ยอดมุณี
ครูประขำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสุภาภรณ์ มาลยารม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 (MEP 2)

นางเตือนใจ รัตนพันธ์
ครูพิเศษ

นางอธิษฐาน คงหนู
ครูพิเศษ

นางสาวยุวธิดา บุญทิพย์
ครูพิเศษ

นางสยมพร ปริญญาศิริ
ครูพิเศษ

นางสาวฐิติมา ชูคงนวน
ครูพิเศษ

นางชลธิชา ยังมี
Co-teacher ประถมศึกษาปีที่ 2 (MEP 2)