ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นป.2

นางสุจิรา สายอ๋อง
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
หัวหน้าชั้นป.2

นางเตือนใจ รัตนพันธ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 (SMT)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสุนทรี ชูนาคา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางเย็นใจ จันทระ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางอัศนีย์ คุณากรเสถียร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางขวัญฤทัย ช่างสาร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสุณี สุวรรณขำ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสุภาภรณ์ มาลยารม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 (MEP)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/7

นางสยมพร ปริญญาศิริ
ครูพิเศษ

นางทุติยาภรณ์ อนุสาย
ครูพิเศษ

นางชลธิชา ยังมี
ครูพิเศษ