ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นป.1

นางวจิรา วุฒิพันธ์
หัวหน้าสายชั้น ป.1
หัวหน้าชั้นป.1

นางอนงค์ มะสัน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสุภาภรณ์ ผอมนะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางจรินทร์ ศรีมณี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางนริศา มีมงคล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 (MEP)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/7

นางเสาวนีย์ บุญหลง
ครูพิเศษ

นางวลัยศรี ศรีระษา
ครูพิเศษ

นางสาวสุนิษา กรีพันธุ์
ครูพิเศษ

นางสาวพรพิลาศ วิจิต
ครูพิเศษ