ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นป.1

นางวจิรา วุฒิพันธ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
หัวหน้าชั้นป.1

นางปรียาพร นุ้ยสุข
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางบงกชธร วุฒิธิติธาดา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางจรินทร์ ศรีมณี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางเสาวนีย์ บุญหลง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางนริศา มีมงคล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 (MEP)

นางบรรจง สุวรรณมณี
ครูพิเศษ

นางวลัยศรี ศรีระษา
ครูพิเศษ

นางสาวสุนิษา กรีพันธุ์
ครูพิเศษ

นางสาวปัทมา แก้วเกาะสะบ้า
ครูพิเศษ

นางสาวพรพิลาศ วิจิต
ครูพิเศษ