ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นป.1

นางวจิรา วุฒิพันธ์
หัวหน้าสายชั้น ป.1
หัวหน้าชั้นป.1

นางอนงค์ มะสัน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางกัญทิมา ทองเต็ม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางวิยดา ธีระกุล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสุภาภรณ์ ผอมนะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางจรินทร์ ศรีมณี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางดาปนีย์ ยศอาลัย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางนริศา มีมงคล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 (MEP)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/7

นางอัญชลี ผลไกรเพชร
ครูพิเศษ

นางสาวปาจรีย์ ทองน้อย
ครูพิเศษ

นางสาวมัซนี สาอะ
ครูพิเศษ

นางสาวนูรีดา สีโปง
ครูพิเศษ

นางสาวปฐมพร ชัยมีบุญ
ครูพิเศษ