ชั้นป.1

นางวจิรา วุฒิพันธุ์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางอนงค์ มะสัน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 (SMT 1)

นางสาวนูรีดา สีโปง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางวิยดา ธีระกุล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสุภาภรณ์ ผอมนะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางจรินทร์ ศรีมณี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางดาปนีย์ ยศอาลัย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางนริศา มีมงคล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 (MEP 1)

นางสาวมัซนี สาอะ
ครูพิเศษ

นางสาวปาจรีย์ ทองน้อย
ครูพิเศษ

นางกัญทิมา ทองเต็ม
ครูพิเศษ

นางสาวปฐมพร ชัยมีบุญ
Co-teacher ประถมศึกษาปีที่ 1 (MEP 1)