ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นอนุบาล

นางสิริมา อาจณรงค์
หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย/ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/6 (MEP K2)
หัวหน้าชั้นอนุบาล

นางดรุณี เปียฉิม
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 (SMT K1)

นางโชตินภา สุขศรีสังข์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/2

นางสาวอรพรรณ มณีพงศ์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/3

นางสุนันต์ พิทักษ์วงศ์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/4

นางสุณิสา สว่างชูลอย
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/5

นางละมัย ทองฤกษ์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/6 (MEP K1)

นางนิภา ขวัญแก้ว
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 (SMT K2)

นางสาวชญานันท์ ศิริบุญโญ
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/2

นางสาวฮาลีม๊ะ รอเกต
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/3

นางสาวนันท์มนัส แทนบุตร
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/4

นางพรทิพย์ เพ็ชรจำรัส
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/5

นางสาวลลิตา อุราภิรมย์
ครูพี่เลี้ยงอนุบาลปีที่ 1/2

นางสาวเยาวลักษณ์ จิตจันทร์
ครูพี่เลี้ยงอนุบาลปีที่ 1/3

นางวริศรา สังข์ทอง
ครูพี่เลี้ยงอนุบาลปีที่ 1/4

นางสาวสุพิชชา สว่างชูลอย
ครูพี่เลี้ยงอนุบาลปีที่ 1/5

นางสาวขวัญนภา ทุมขัน
ครูปฐมวัยอนุบาลปีที่ 1/6 (MEP K1)

นางสาวสายทิพย์ จันทร์สุวรรณ์
ครูพี่เลี้ยงอนุบาลปีที่ 2/1 (SMT K2)

นางสาวธิราวรรณ ทองละมุน
ครูพี่เลี้ยงอนุบาลปีที่ 2/2

นางสาวจิราภรณ์ อุดมศิลป์
ครูพี่เลี้ยงอนุบาลปีที่ 2/3

นางบุญล้อม ธรรมโชติ
ครูพี่เลี้ยงอนุบาลปีที่ 2/4

นางสาวรัชนี ซ้ายเซ้า
ครูพี่เลี้ยงอนุบาลปีที่ 2/5

นางสาวมาซูรา อาแวสือนิ
ครูปฐมวัยอนุบาลปีที่ 2/6 (MEP K2)