ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นอนุบาล

นางสิริมา อาจณรงค์
หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย/ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/6 (MEP K3)
หัวหน้าชั้นอนุบาล

นางดรุณี เปียฉิม
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 (SMT K2)
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวอรพรรณ มณีพงศ์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสุนันต์ พิทักษ์วงศ์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/4
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางละมัย ทองฤกษ์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/6 (MEP K2)
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/6

นางนิภา ขวัญแก้ว
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 (SMT K3)
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวชญานันท์ ศิริบุญโญ
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวฮาลีม๊ะ รอเกต
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางพรทิพย์ เพ็ชรจำรัส
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/5
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/5

นางสาวธิราวรรณ ทองละมุน
ครูพี่เลี้ยงอนุบาลปีที่ 2/1 (SMT K2)

นางสาวลลิตา อุราภิรมย์
ครูพี่เลี้ยงอนุบาลปีที่ 2/2

นางสาวเยาวลักษณ์ จิตจันทร์
ครูพี่เลี้ยงอนุบาลปีที่ 2/3

นางวริศรา สังข์ทอง
ครูพี่เลี้ยงอนุบาลปีที่ 2/4

นางสาวสุพิชชา สว่างชูลอย
ครูพี่เลี้ยงอนุบาลปีที่ 2/5

นางสาวขวัญนภา ทุมขัน
ครูปฐมวัยอนุบาลปีที่ 2/6 (MEP K2)

นางสาวสายทิพย์ จันทร์สุวรรณ์
ครูพี่เลี้ยงอนุบาลปีที่ 3/1 (SMT K3)

นางสาวจิราภรณ์ อุดมศิลป์
ครูพี่เลี้ยงอนุบาลปีที่ 3/3

นางบุญล้อม ธรรมโชติ
ครูพี่เลี้ยงอนุบาลปีที่ 3/4

นางสาวรัชนี ซ้ายเซ้า
ครูพี่เลี้ยงอนุบาลปีที่ 3/5

นางสาวมาซูรา อาแวสือนิ
ครูปฐมวัยอนุบาลปีที่ 3/6 (MEP K3)