ชั้นอนุบาล

นางสิริมา อาจณรงค์
หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/5

นางสุชาดา ผลบุญ
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1

นางสาวกัญรัตน์ ธรฤทธิ์ศรี
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/2

นางสาวรูสน๊ะ แต
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/3

นางสาวธนาภรณ์ สุภัทรชัยวงศ์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/4

นางอิศรา สุวรรณคีรี
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/5

นางธิราวรรณ ทองเพ็ง
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/6

นางสาวปัณณธร นิชกรรม
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/7 (MEP K2)

นางสาวลดาวัลย์ มนตรี
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 (SMT K3)

นางสาวสุทาธิษณ์ ธาระบุญ
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/2

นางสายทิพย์ จิตภักดี
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/3

นางสาวศศิภาส นันทะกูล
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/4

นางชนกนาถ ยี่ตระกูล
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/6

นางเสาวณี บุญหลง
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/7 (MEP K3)

นางสาวเกณิกา หงษ์ยนต์
ครูพี่เลี้ยงอนุบาลปีที่ 2/1

นางสาวเยาวลักษณ์ จิตจันทร์
ครูพี่เลี้ยงอนุบาลปีที่ 2/2

นางวริศรา สังข์ทอง
ครูพี่เลี้ยงอนุบาลปีที่ 2/4

นางรัชนีกร ส่องแก้ว
ครูพี่เลี้ยงอนุบาลปีที่ 2/5

นางสาวผกาวรรณ ศิริพัฒน์
ครูพี่เลี้ยงอนุบาลปีที่ 2/6

นางสาวขวัญนภา ทุมขัน
Co-teacher อนุบาลปีที่ 2/7 (MEP K2)

นางสาวสุพิชชา สว่างชูลอย
ครูพี่เลี้ยงอนุบาลปีที่ 3/1

นางสาวเสาวลักษณ์ หนูแก้ว
ครูพี่เลี้ยงอนุบาลปีที่ 3/2

นางสาววรัทยา ฐานะพันธุ์
ครูพี่เลี้ยงอนุบาลปีที่ 3/3

นางรัชนี อินทร์จันทร์
ครูพี่เลี้ยงอนุบาลปีที่ 3/5

นางจิราภรณ์ อุดมศิลป์
ครูพี่เลี้ยงอนุบาลปีที่ 3/6

นางสาวนิศานาถ สุวรรณมณี
Co-teacher อนุบาลปีที่ 3/7 (MEP K3)