ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสมพร วงศ์ฤคเวช
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพัชรียา ธานีรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชญานี ขัตติยะมาน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอาคม อรุณรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัชชา บัวอนันต์
ครูชำนาญการ

นางทุติยาภรณ์ อนุสาย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเตือนใจ รัตนพันธ์
ครูชำนาญการ

นางนงเยาว์ รัตนะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางผ่องศรี สืบชนะ
ครูชำนาญการพิเศษ