ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสมพร วงศ์ฤคเวช
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางชญานี ขัตติยะมาน
ครูเชี่ยวชาญ

นายอาคม อรุณรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัชชา บัวอนันต์
ครูชำนาญการ

นางทุติยาภรณ์ อนุสาย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเตือนใจ รัตนพันธ์
ครูชำนาญการ

นางนงเยาว์ รัตนะ
ครูชำนาญการพิเศษ