ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสมพร วงศ์ฤคเวช
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางชญานี ขัตติยะมาน
ครูเชี่ยวชาญ

นางสาวณัชชา บัวอนันต์
ครูชำนาญการ

นางทุติยาภรณ์ อนุสาย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเตือนใจ รัตนพันธ์
ครูชำนาญการ