กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสมพร วงศ์ฤคเวช
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางชญานี ขัตติยะมาน
ครูเชี่ยวชาญ

นางสาวณัชชา บัวอนันต์
ครูชำนาญการ

นางทุติยาภรณ์ อนุสาย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเตือนใจ รัตนพันธ์
ครูชำนาญการ