ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางเสาวภา สุวรรณโณ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายวิฑูรย์ รามณี
ครูชำนาญการ

นางสมพร รัตนะ
ครูชำนาญการ