ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกนกพร บุญญะบุญญา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกัลยวรรธน์ ชฎารัตน์
ครูชำนาญการ

นางสุณี สุวรรณขำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอารีย์ บรรจงรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรัญญา วิจารณบูรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรจนา เทพกร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวจิรา วุฒิพันธ์
ครูชำนาญการ

นางสุภาภรณ์ มาลยารม
ครูชำนาญการ

นางเพลินพิศ สุวรรณเดโช
ครูชำนาญการพิเศษ