กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางยุพดี วัตตธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางกัลยวรรธน์ ชฎารัตน์
ครูชำนาญการ

นางอรัญญา วิจารณบูรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรจนา เทพกร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวจิรา วุฒิพันธ์
ครูชำนาญการ

นางสุภาภรณ์ มาลยารม
ครูชำนาญการ