ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกนกพร บุญญะบุญญา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกัลยวรรธน์ ชฎารัตน์
ครูชำนาญการ

นางอารีย์ บรรจงรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรัญญา วิจารณบูรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรจนา เทพกร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวจิรา วุฒิพันธ์
ครูชำนาญการ

นางสุภาภรณ์ มาลยารม
ครูชำนาญการ