ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอรวรรณ ชนะ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอมรทิพย์ เตชะวิทย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเสาวนีย์ บุญหลง
ครูชำนาญการ

นางเยาวะเรศ สมณะกิจ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุจิรา สายอ๋อง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนริศา มีมงคล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรรณี สุวรรณทวี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจุภัทฑาดา ทองขวัญ