กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอรวรรณ ชนะ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอมรทิพย์ เตชะวิทย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเสาวนีย์ บุญหลง
ครูชำนาญการ

นางเยาวะเรศ สมณะกิจ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนริศา มีมงคล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรรณี สุวรรณทวี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจุภัทฑาดา ทองขวัญ