ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอรวรรณ ชนะ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอมรทิพย์ เตชะวิทย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเสาวนีย์ บุญหลง
ครูชำนาญการ

นางเยาวะเรศ สมณะกิจ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาคร ทองมาก
ครูชำนาญการ

นางสุจิรา สายอ๋อง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนริศา มีมงคล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเย็นใจ จันทระ
ครูชำนาญการ

นางพรรณี สุวรรณทวี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจุภัทฑาดา ทองขวัญ