คณะผู้บริหาร

นายเกษม บูหัส
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสงขลา
อีเมล์ : Kasboon@gmail.com

นางมรกต ฉัตรจินดา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
เบอร์โทร : 088-7683893
อีเมล์ : morakott2512@gmail.com

นางบุปผา คงจันทร์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางภัทร์ชนิดร์ ภัทรานนท์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล

นายมนัส นวลแย้ม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป