ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางมรกต ฉัตรจินดา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 088-7683893
อีเมล์ : morakott2512@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2525 ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่ใน) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2531 ม.6 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2535 ปริญญาตรี/กศ.บ. (การศึกษาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา อ.เมือสงขลา จ.สงขลา/การประถมศึกษา
2542 ปริญญาโท/ค.ม. (ครุศาสตรมหาบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร/การประถมศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล