ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสัมภาษณ์ คงสีพันธ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 080-7094466
อีเมล์ : sampat.k@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2515 ป.7 โรงเรียนบ้านนาหม่อม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2520 มศ.5 โรงเรียนวชิรานุกูล อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2526 ปริญญาตรี/กศ.บ. (การศึกษาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา อ.เมือสงขลา จ.สงขลา
2553 ปริญญาโท/กศ.ม. (การศึกษามหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา/การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล