ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอนุรักษ์ ร่มสกุล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 082-433-5902
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2515 ป.7 โรงเรียนบ้านทางควาย อ.จะนะ จ.สงขลา
2518 มศ.3 โรงเรียนวชิรานุกูล อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2525 ปริญญาตรี/ค.บ. วิทยาลัยครูสงขลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา/สังคมศึกษา
2549 ปริญญาโท/กศ.ม. (การศึกษามหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา/การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล