ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายศิลปชัย ผลกล้า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0819591556
อีเมล์ : psilapachai3@gmail.com
ที่อยู่ :
78/5 หมู่ 4 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2536 ปริญญาโท/กศ.ม. มหาวิทยาลัยทักษิณ/การบริหารการศึกษา
2524 ประถมศึกษา/ป.7 โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง/ประถมศึกษาปีที่ 7
2520 มัธยมศึกษาปีที่ 3/ม.ศ.3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย/มัธยมศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล