ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นป.2

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางเย็นใจ จันทระ
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล