ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายศิลปชัย ผลกล้า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2555-2564
ชื่อ-นามสกุล : นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2543-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม หนูประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2540-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายชอบ บุญช่วย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2536-2540
ชื่อ-นามสกุล : นางอารมณ์ ภัทรปกรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2527-2535
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญถนอม เขมะศิริ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2495-2526