ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.03 MB 52
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.82 MB 140
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 276.12 KB 188
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.92 MB 152
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.34 MB 365
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.73 MB 120
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.39 MB 298
กลุ่มบริหารบุคลากร
ใบขอยกเลิกวันลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.58 KB 10
บันทึกข้อความมอบหมายงาน กรณีลากิจ และไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 29.04 KB 200
แบบฟอร์มคณะกรรมการห้องเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.25 KB 77
แบบขอรับเงินสวัสดิการนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.8 KB 155
บันทึกขออนุญาตไปราชการต่างจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.7 KB 80
แบบใบขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.22 KB 193
แบบฟอร์มรายชื่อคณะกรรมการห้องเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.5 KB 121
แบบใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 190.1 KB 1508
กลุ่มบริหารงบประมาณ
ฟอร์มแผน ปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 52
แบบขออนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 178
รายงานการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 75
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 73
เอกสารประกอบการทำแผนกลยุทธ์(ตารางโครงการ) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.81 KB 90
เอกสารประกอบการทำแผนกลยุทธ์(ทิศทางสถานศึกษา) Word Document ขนาดไฟล์ 14.95 KB 73
แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.5 KB 197
แบบฟอร์มสำรวจวัสดุ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.27 KB 259
แบบฟอร์มก๊อปปี้ปริ้น-ถ่ายเอกสาร Word Document ขนาดไฟล์ 119 KB 1111
คู่มือ การบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน ของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 660.5 KB 37237
แบบสัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 696
แบบใบยืมพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.79 KB 342
แบบใบเบิกพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.51 KB 419
แบบบัญชีวัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 407
แบบทะเบียนคุมทรัพย์สิน Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 339
แบบทะเบียนครุภัณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 337
แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ 7223 Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 738
แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7131 Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 458
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน แบบ 6006 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.95 KB 542
กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ
แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฎิบัติการ-ห้องประชุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.76 KB 632
แบบฟอร์มยืมครุภัณฑ์เทคโนโลยีและสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.8 KB 1822
ฟอร์นราชการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.47 MB 759
กลุ่มบริหารวิชาการ
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาเพิ่มเติม ชั้น ป.4-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 479.16 KB 24
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาเพิ่มเติม ชั้น ป.1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 479.09 KB 17
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาพื้นฐาน ชั้น ป.4-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 479.01 KB 55
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาพื้นฐาน ชั้น ป.1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 480.28 KB 23
ฟอร์ม แบบรายงานกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 393.11 KB 24
ฟอร์ม แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 399.18 KB 31
แบบฟอร์มแผนการสอน IEP นักเรียนบกพร่องการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 115.7 KB 58
กลุ่มสำนักงานผู้อำนวยการ
วาระการประชุม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 18.25 KB 3
วาระการประชุม ประจำเดือนพฤษภาคม Word Document ขนาดไฟล์ 18.71 KB 5
วาระการประชุม ประจำเดือนมิถุนายน Word Document ขนาดไฟล์ 19.04 KB 7
วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 18.58 KB 28
รายงานการประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.43 KB 99
รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 21/07/58 Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 107
รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 19/06/58 Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 97
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 20/05/58 Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 146
รายงานการประชุมก่อนเปิดภาคเรียน 13/05/58 Word Document ขนาดไฟล์ 67 KB 436
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 49.13 KB 466
แผนปฏิบัติงานโรงเรียนอนุบาลสงขลา
แผนปฏิบัติงาน กลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 249 KB 213
แผนปฏิบัติงาน สำนักงานผู้อำนวยการ Word Document ขนาดไฟล์ 100.62 KB 274
แผนปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 511 KB 1142
แผนปฏิบัติงาน กลุ่มงานงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 186 KB 361
แผนปฏิบัติงาน กลุ่มงานบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 87.56 KB 196
แผนปฏิบัติงาน กลุ่มงานวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 884 KB 298
แผนปฏิบัติงาน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Word Document ขนาดไฟล์ 274.5 KB 232
แผนปฏิบัติงาน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Word Document ขนาดไฟล์ 172.5 KB 201
แผนปฏิบัติงาน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 238 KB 176
แผนปฏิบัติงาน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 238 KB 186
แผนปฏิบัติงาน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 194 KB 160
แผนปฏิบัติงาน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 211.5 KB 249