ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.03 MB 382
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.82 MB 211
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 276.12 KB 254
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.92 MB 212
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.34 MB 414
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.73 MB 175
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.39 MB 330
กลุ่มบริหารบุคลากร
ใบขอยกเลิกวันลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.58 KB 64
บันทึกข้อความมอบหมายงาน กรณีลากิจ และไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 29.04 KB 363
แบบฟอร์มคณะกรรมการห้องเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.25 KB 122
แบบขอรับเงินสวัสดิการนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.8 KB 259
บันทึกขออนุญาตไปราชการต่างจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.7 KB 130
แบบใบขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.22 KB 319
แบบฟอร์มรายชื่อคณะกรรมการห้องเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.5 KB 192
แบบใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 190.1 KB 1723
กลุ่มบริหารงบประมาณ
อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 12.13 KB 56
ฟอร์มแผน ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 135
แบบขออนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 377
รายงานการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 139
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 130
เอกสารประกอบการทำแผนกลยุทธ์(ตารางโครงการ) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.81 KB 145
เอกสารประกอบการทำแผนกลยุทธ์(ทิศทางสถานศึกษา) Word Document ขนาดไฟล์ 14.95 KB 108
แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.5 KB 245
แบบฟอร์มสำรวจวัสดุ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.27 KB 300
แบบฟอร์มก๊อปปี้ปริ้น-ถ่ายเอกสาร Word Document ขนาดไฟล์ 119 KB 1278
คู่มือ การบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน ของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 660.5 KB 43379
แบบสัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 777
แบบใบยืมพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.79 KB 372
แบบใบเบิกพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.51 KB 455
แบบบัญชีวัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 451
แบบทะเบียนคุมทรัพย์สิน Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 371
แบบทะเบียนครุภัณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 385
แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ 7223 Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 835
แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7131 Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 540
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน แบบ 6006 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.95 KB 588
กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ
แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฎิบัติการ-ห้องประชุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.76 KB 662
แบบฟอร์มยืมครุภัณฑ์เทคโนโลยีและสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.8 KB 1862
ฟอร์นราชการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.47 MB 850
กลุ่มบริหารวิชาการ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 77.89 KB 21
บันทึกหน้าที่พลเมือง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.01 KB 78
รายงานผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 140.99 KB 57
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาเพิ่มเติม ชั้น ป.4-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 479.16 KB 126
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาเพิ่มเติม ชั้น ป.1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 479.09 KB 81
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาพื้นฐาน ชั้น ป.4-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 479.01 KB 176
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาพื้นฐาน ชั้น ป.1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 480.28 KB 146
ฟอร์ม แบบรายงานกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 390.56 KB 163
ฟอร์ม แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 395.64 KB 170
แบบฟอร์มแผนการสอน IEP นักเรียนบกพร่องการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 115.7 KB 101
กลุ่มสำนักงานผู้อำนวยการ
วาระการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม Word Document ขนาดไฟล์ 18.99 KB 40
วาระการประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม Word Document ขนาดไฟล์ 19.04 KB 27
วาระการประชุม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 18.25 KB 29
วาระการประชุม ประจำเดือนพฤษภาคม Word Document ขนาดไฟล์ 18.71 KB 24
วาระการประชุม ประจำเดือนมิถุนายน Word Document ขนาดไฟล์ 19.04 KB 27
วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 18.58 KB 61
รายงานการประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.43 KB 133
รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 21/07/58 Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 140
รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 19/06/58 Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 126
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 20/05/58 Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 175
รายงานการประชุมก่อนเปิดภาคเรียน 13/05/58 Word Document ขนาดไฟล์ 67 KB 614
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 49.13 KB 550
แผนปฏิบัติงานโรงเรียนอนุบาลสงขลา
โครงการ ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 264.5 KB 16
โครงการ ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 183 KB 14
โครงการ ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 186.5 KB 10
โครงการ ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 213 KB 11
โครงการ ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 188.5 KB 10
โครงการ ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 62.21 KB 11
โครงการ อนุบาล Word Document ขนาดไฟล์ 300 KB 15
โครงการสำนัก ผอ Word Document ขนาดไฟล์ 70.08 KB 12
โครงการบริหารงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 104 KB 10
โครงการ บุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 242.5 KB 11
โครงการ บท Word Document ขนาดไฟล์ 127.21 KB 20
โครงการ เทคโน Word Document ขนาดไฟล์ 168 KB 10
โครงสร้างบริหารวิชาการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.49 KB 13
โครงการ MEP ถูกต้อง Word Document ขนาดไฟล์ 371.5 KB 14
โครงการวิชา I 62 Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 11
พัฒนางานแนะแนว 62 Word Document ขนาดไฟล์ 101.5 KB 10
พัฒนาศักยภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 62 Word Document ขนาดไฟล์ 100 KB 11
ภาษาอังกฤษ 62 Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 12
โครงการกอท 62 Word Document ขนาดไฟล์ 87.5 KB 10
โครงการศิลปะ62 Word Document ขนาดไฟล์ 125.5 KB 11
โครงการสุขศึกษาและพลศึกษา 62 Word Document ขนาดไฟล์ 168.5 KB 9
โครงการสังคมศึกษา ฯ Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 12
โครงการวิทยาศาสตร์62 Word Document ขนาดไฟล์ 53.47 KB 11
โครงการคณิตศาสตร์ 62 Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 10
โครงการภาษาไทย62 Word Document ขนาดไฟล์ 37.33 KB 11
โครงการประกันคุณภาพ 62 Word Document ขนาดไฟล์ 168 KB 11
โครงการสร้างจิตสำนึกการประหยัดพลังงาน 62 Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 10
ห้องสมุดสร้างนิสัย62 Word Document ขนาดไฟล์ 204 KB 11
โครงการส่งนักเรียนฯ Word Document ขนาดไฟล์ 39.64 KB 10
โครงการพัฒนาระบบการวัดผล(62) Word Document ขนาดไฟล์ 201 KB 12
พัฒนาหลักสูตรและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 155.5 KB 15