ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.82 MB 111
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 276.12 KB 167
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.92 MB 142
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.34 MB 355
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.73 MB 111
แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.5 KB 181
ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.39 MB 286
กลุ่มบริหารบุคลากร
บันทึกข้อความมอบหมายงาน กรณีลากิจ และไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 29.04 KB 117
แบบฟอร์มคณะกรรมการห้องเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.25 KB 60
แบบขอรับเงินสวัสดิการนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.8 KB 125
บันทึกขออนุญาตไปราชการต่างจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.7 KB 64
แบบใบขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.22 KB 168
แบบฟอร์มรายชื่อคณะกรรมการห้องเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.5 KB 97
แบบใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 190.1 KB 1416
กลุ่มบริหารงบประมาณ
ฟอร์มแผน ปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 40
แบบขออนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 115
รายงานการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 47
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 46
เอกสารประกอบการทำแผนกลยุทธ์(ตารางโครงการ) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.81 KB 73
เอกสารประกอบการทำแผนกลยุทธ์(ทิศทางสถานศึกษา) Word Document ขนาดไฟล์ 14.95 KB 58
แบบฟอร์มสำรวจวัสดุ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.27 KB 251
แบบฟอร์มก๊อปปี้ปริ้น-ถ่ายเอกสาร Word Document ขนาดไฟล์ 119 KB 1039
คู่มือ การบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน ของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 660.5 KB 33766
แบบสัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 661
แบบใบยืมพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.79 KB 333
แบบใบเบิกพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.51 KB 408
แบบบัญชีวัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 396
แบบทะเบียนคุมทรัพย์สิน Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 328
แบบทะเบียนครุภัณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 323
แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ 7223 Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 723
แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7131 Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 445
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน แบบ 6006 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.95 KB 528
กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ
แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฎิบัติการ-ห้องประชุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.76 KB 615
แบบฟอร์มยืมครุภัณฑ์เทคโนโลยีและสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.8 KB 1809
ฟอร์นราชการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.47 MB 749
กลุ่มบริหารวิชาการ
แบบฟอร์มแผนการสอน IEP นักเรียนบกพร่องการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 115.7 KB 35
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาเพิ่มเติม ชั้น ป.4-6 ปรับปรุง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 484.38 KB 39
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาเพิ่มเติม ชั้น ป.1-3 ปรับปรุง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 484.5 KB 23
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาพื้นฐาน ชั้น ป.4-6 ปรับปรุง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 484.25 KB 47
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาพื้นฐาน ชั้น ป.1-3 ปรับปรุง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 484.27 KB 37
ฟอร์ม แบบรายงานกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 392.89 KB 144
ฟอร์ม แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 399.12 KB 173
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาเพิ่มเติม ชั้น ป.4-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 486.28 KB 91
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาเพิ่มเติม ชั้น ป.1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 486.4 KB 64
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาพื้นฐาน ชั้น ป.4-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 486.74 KB 131
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาพื้นฐาน ชั้น ป.1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 486.48 KB 120
กลุ่มสำนักงานผู้อำนวยการ
วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 18.58 KB 17
รายงานการประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.43 KB 91
รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 21/07/58 Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 99
รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 19/06/58 Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 89
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 20/05/58 Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 136
รายงานการประชุมก่อนเปิดภาคเรียน 13/05/58 Word Document ขนาดไฟล์ 67 KB 380
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 49.13 KB 438
แผนปฏิบัติงานโรงเรียนอนุบาลสงขลา
แผนปฏิบัติงาน กลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 249 KB 201
แผนปฏิบัติงาน สำนักงานผู้อำนวยการ Word Document ขนาดไฟล์ 100.62 KB 253
แผนปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 511 KB 1127
แผนปฏิบัติงาน กลุ่มงานงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 186 KB 322
แผนปฏิบัติงาน กลุ่มงานบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 87.56 KB 183
แผนปฏิบัติงาน กลุ่มงานวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 884 KB 283
แผนปฏิบัติงาน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Word Document ขนาดไฟล์ 274.5 KB 218
แผนปฏิบัติงาน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Word Document ขนาดไฟล์ 172.5 KB 192
แผนปฏิบัติงาน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 238 KB 167
แผนปฏิบัติงาน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 238 KB 172
แผนปฏิบัติงาน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 194 KB 146
แผนปฏิบัติงาน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 211.5 KB 242