ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 183.03 KB 8
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.03 MB 412
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.82 MB 230
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 276.12 KB 264
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.92 MB 221
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.34 MB 424
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.73 MB 185
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.39 MB 341
กลุ่มบริหารบุคลากร
ใบขอยกเลิกวันลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.58 KB 71
บันทึกข้อความมอบหมายงาน กรณีลากิจ และไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 29.04 KB 421
แบบฟอร์มคณะกรรมการห้องเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.25 KB 131
แบบขอรับเงินสวัสดิการนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.8 KB 282
บันทึกขออนุญาตไปราชการต่างจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.7 KB 139
แบบใบขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.22 KB 332
แบบฟอร์มรายชื่อคณะกรรมการห้องเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.5 KB 200
แบบใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 190.1 KB 1796
กลุ่มบริหารงบประมาณ
อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 12.13 KB 79
ฟอร์มแผน ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 159
แบบขออนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 450
รายงานการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 148
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 145
เอกสารประกอบการทำแผนกลยุทธ์(ตารางโครงการ) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.81 KB 151
เอกสารประกอบการทำแผนกลยุทธ์(ทิศทางสถานศึกษา) Word Document ขนาดไฟล์ 14.95 KB 115
แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.5 KB 253
แบบฟอร์มสำรวจวัสดุ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.27 KB 309
แบบฟอร์มก๊อปปี้ปริ้น-ถ่ายเอกสาร Word Document ขนาดไฟล์ 119 KB 1321
คู่มือ การบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน ของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 660.5 KB 43878
แบบสัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 801
แบบใบยืมพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.79 KB 380
แบบใบเบิกพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.51 KB 465
แบบบัญชีวัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 462
แบบทะเบียนคุมทรัพย์สิน Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 382
แบบทะเบียนครุภัณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 391
แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ 7223 Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 856
แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7131 Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 579
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน แบบ 6006 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.95 KB 597
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
งานระบบดูแลนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.41 KB 15
กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ
แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฎิบัติการ-ห้องประชุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.76 KB 674
แบบฟอร์มยืมครุภัณฑ์เทคโนโลยีและสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.8 KB 1869
ฟอร์นราชการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.47 MB 869
กลุ่มบริหารวิชาการ
ฟอร์ม แบบรายงานกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 391.69 KB 27
ฟอร์ม แบบบันทึกกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 393.47 KB 35
ฟอร์ม แบบบันทึกกิจกรรมแนะแนว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 393.38 KB 19
ฟอร์ม แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 398 KB 24
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาเพิ่มเติม ชั้น ป.4-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 480.64 KB 15
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาเพิ่มเติม ชั้น ป.1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 480.62 KB 18
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาพื้นฐาน ชั้น ป.4-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 480.56 KB 37
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาพื้นฐาน ชั้น ป.1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 480.56 KB 33
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 77.89 KB 45
บันทึกหน้าที่พลเมือง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.01 KB 99
รายงานผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 140.99 KB 63
แบบฟอร์มแผนการสอน IEP นักเรียนบกพร่องการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 115.7 KB 123
กลุ่มสำนักงานผู้อำนวยการ
รายงานการประชุม ประจำเดือนมิถุนายน 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 32.35 KB 15
วาระการประชุม ประจำเดือนมิถุนายน2562 Word Document ขนาดไฟล์ 19.5 KB 16
วาระการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม Word Document ขนาดไฟล์ 18.99 KB 46
วาระการประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม Word Document ขนาดไฟล์ 19.04 KB 30
วาระการประชุม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 18.25 KB 32
วาระการประชุม ประจำเดือนพฤษภาคม Word Document ขนาดไฟล์ 18.71 KB 27
วาระการประชุม ประจำเดือนมิถุนายน Word Document ขนาดไฟล์ 19.04 KB 29
วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 18.58 KB 66
รายงานการประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.43 KB 140
รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 21/07/58 Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 148
รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 19/06/58 Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 133
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 20/05/58 Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 181
รายงานการประชุมก่อนเปิดภาคเรียน 13/05/58 Word Document ขนาดไฟล์ 67 KB 658
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 49.13 KB 567
แผนปฏิบัติงานโรงเรียนอนุบาลสงขลา
โครงการ ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 264.5 KB 27
โครงการ ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 183 KB 24
โครงการ ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 186.5 KB 21
โครงการ ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 213 KB 38
โครงการ ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 188.5 KB 20
โครงการ ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 62.21 KB 22
โครงการ อนุบาล Word Document ขนาดไฟล์ 300 KB 22
โครงการสำนัก ผอ Word Document ขนาดไฟล์ 70.08 KB 27
โครงการบริหารงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 104 KB 20
โครงการ บุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 242.5 KB 20
โครงการ บท Word Document ขนาดไฟล์ 127.21 KB 23
โครงการ เทคโน Word Document ขนาดไฟล์ 168 KB 14
โครงสร้างบริหารวิชาการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.49 KB 31
โครงการ MEP ถูกต้อง Word Document ขนาดไฟล์ 371.5 KB 29
โครงการวิชา I 62 Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 27
พัฒนางานแนะแนว 62 Word Document ขนาดไฟล์ 101.5 KB 16
พัฒนาศักยภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 62 Word Document ขนาดไฟล์ 100 KB 16
ภาษาอังกฤษ 62 Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 20
โครงการกอท 62 Word Document ขนาดไฟล์ 87.5 KB 16
โครงการศิลปะ62 Word Document ขนาดไฟล์ 125.5 KB 16
โครงการสุขศึกษาและพลศึกษา 62 Word Document ขนาดไฟล์ 168.5 KB 13
โครงการสังคมศึกษา ฯ Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 16
โครงการวิทยาศาสตร์62 Word Document ขนาดไฟล์ 53.47 KB 22
โครงการคณิตศาสตร์ 62 Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 18
โครงการภาษาไทย62 Word Document ขนาดไฟล์ 37.33 KB 16
โครงการประกันคุณภาพ 62 Word Document ขนาดไฟล์ 168 KB 18
โครงการสร้างจิตสำนึกการประหยัดพลังงาน 62 Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 23
ห้องสมุดสร้างนิสัย62 Word Document ขนาดไฟล์ 204 KB 19
โครงการส่งนักเรียนฯ Word Document ขนาดไฟล์ 39.64 KB 16
โครงการพัฒนาระบบการวัดผล(62) Word Document ขนาดไฟล์ 201 KB 18
พัฒนาหลักสูตรและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 155.5 KB 35