ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารบุคลากร
แบบฟอร์มสวัสดิการออมทรัพย์โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 84.3 KB 9660
ใบขอยกเลิกวันลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.58 KB 9654
บันทึกข้อความมอบหมายงาน กรณีลากิจ และไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 29.04 KB 10304
แบบฟอร์มคณะกรรมการห้องเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.25 KB 9676
แบบขอรับเงินสวัสดิการนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.8 KB 9903
บันทึกขออนุญาตไปราชการต่างจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.7 KB 9713
แบบใบขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.22 KB 10045
แบบฟอร์มรายชื่อคณะกรรมการห้องเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.5 KB 9777
แบบใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 190.1 KB 11750
กลุ่มบริหารงบประมาณ
อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 12.13 KB 9742
ฟอร์มแผน ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 9785
แบบขออนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 96 KB 10339
รายงานการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 9713
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 9725
เอกสารประกอบการทำแผนกลยุทธ์(ตารางโครงการ) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.81 KB 9724
เอกสารประกอบการทำแผนกลยุทธ์(ทิศทางสถานศึกษา) Word Document ขนาดไฟล์ 14.95 KB 9669
แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.5 KB 9819
แบบฟอร์มสำรวจวัสดุ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.27 KB 9859
แบบฟอร์มก๊อปปี้ปริ้น-ถ่ายเอกสาร Word Document ขนาดไฟล์ 119 KB 11123
คู่มือ การบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน ของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 660.5 KB 86573
แบบสัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 10409
แบบใบยืมพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.79 KB 9916
แบบใบเบิกพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.51 KB 10006
แบบบัญชีวัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 10022
แบบทะเบียนคุมทรัพย์สิน Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 9919
แบบทะเบียนครุภัณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 9927
แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ 7223 Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 10517
แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7131 Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 10170
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน แบบ 6006 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.95 KB 10187
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
งานระบบดูแลนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.41 KB 9595
กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ
แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฎิบัติการ-ห้องประชุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.76 KB 10217
แบบฟอร์มยืมครุภัณฑ์เทคโนโลยีและสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.8 KB 11399
ฟอร์นราชการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.47 MB 10452
กลุ่มบริหารวิชาการ
ปพ.6(ใบแทรกแบบรายงานประจำตัวนักเรียน 2563) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 249.5 KB 9394
รายงานผลการสอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105.51 KB 9392
ฟอร์ม แบบรายงานกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 393.25 KB 9392
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาเพิ่มเติม ชั้น ป.4-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 463.04 KB 9522
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาเพิ่มเติม ชั้น ป.1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 463.07 KB 9544
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาพื้นฐาน ชั้น ป.4-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 463.03 KB 9563
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาพื้นฐาน ชั้น ป.1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 463.01 KB 9579
ฟอร์ม แบบบันทึกกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 393.78 KB 9533
ฟอร์ม แบบบันทึกกิจกรรมแนะแนว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 393.79 KB 9506
ฟอร์ม แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 396.64 KB 9516
กิจกรรมการเรียนการสอน แนะแนว ลูกเสือ ยุวกาชาด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 92.84 KB 9648
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 77.89 KB 9655
บันทึกหน้าที่พลเมือง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.01 KB 9793
แบบฟอร์มแผนการสอน IEP นักเรียนบกพร่องการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 115.7 KB 9653
กลุ่มสำนักงานผู้อำนวยการ
รายงานการประชุม ประจำเดือนตุลาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.81 KB 9367
วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.9 KB 9335
รายงานการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.24 KB 9475
วาระการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.2 KB 9472
รายงานการประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.78 KB 9623
วาระการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.37 KB 9464
รายงานการประชุม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 182.75 KB 11741
วาระการประชุม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.01 KB 9495
รายงานการประชุม ประจำเดือนมกราคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.44 KB 9500
วาระการประชุม ประจำเดือนมกราคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.13 KB 9492
รายงานการประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.97 KB 12150
วาระการประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.43 KB 9486
รายงานการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.62 KB 9534
วาระการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 20.63 KB 9503
รายงานการประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 31.87 KB 9510
วาระการประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 20.1 KB 9503
รายงานการประชุม ประจำเดือนมิถุนายน 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 32.35 KB 14443
วาระการประชุม ประจำเดือนมิถุนายน2562 Word Document ขนาดไฟล์ 19.5 KB 9513
วาระการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม Word Document ขนาดไฟล์ 18.99 KB 9546
วาระการประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม Word Document ขนาดไฟล์ 19.04 KB 9527
วาระการประชุม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 18.25 KB 9524
วาระการประชุม ประจำเดือนพฤษภาคม Word Document ขนาดไฟล์ 18.71 KB 9530
วาระการประชุม ประจำเดือนมิถุนายน Word Document ขนาดไฟล์ 19.04 KB 9527
วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 18.58 KB 9565
รายงานการประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.43 KB 9653
รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 21/07/58 Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 9662
รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 19/06/58 Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 9640
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 20/05/58 Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 9683
รายงานการประชุมก่อนเปิดภาคเรียน 13/05/58 Word Document ขนาดไฟล์ 67 KB 10426
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 49.13 KB 10125
แผนปฏิบัติงานโรงเรียนอนุบาลสงขลา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 542.35 KB 9335
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 226.54 KB 9336
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 517.48 KB 9335
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.86 KB 9332
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.84 KB 9336
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.04 KB 9333
ระดับปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 822.33 KB 9333
โครงการ SMT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 920.61 KB 9334
โครงการ MEP Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 478.37 KB 9336
กลุ่มสำนักผู้อำนวยการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 245.08 KB 9335
กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.21 KB 9332
กลุ่มบริหารทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 608.38 KB 9598
กลุ่มบริหารบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.17 KB 9335
กลุ่มบริหารงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.4 KB 9336
กลุ่มบริหารวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 9348
อื่นๆ
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 157.51 KB 9532
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 183.03 KB 9725
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.03 MB 10001
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.82 MB 9830
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 276.12 KB 9833
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.92 MB 9791
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.34 MB 10126
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.73 MB 9759
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.39 MB 9989