ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 183.03 KB 199
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.03 MB 506
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.82 MB 323
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 276.12 KB 336
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.92 MB 305
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.34 MB 502
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.73 MB 255
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.39 MB 409
กลุ่มบริหารบุคลากร
แบบฟอร์มสวัสดิการออมทรัพย์โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 84.3 KB 98
ใบขอยกเลิกวันลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.58 KB 137
บันทึกข้อความมอบหมายงาน กรณีลากิจ และไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 29.04 KB 661
แบบฟอร์มคณะกรรมการห้องเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.25 KB 183
แบบขอรับเงินสวัสดิการนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.8 KB 404
บันทึกขออนุญาตไปราชการต่างจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.7 KB 199
แบบใบขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.22 KB 461
แบบฟอร์มรายชื่อคณะกรรมการห้องเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.5 KB 250
แบบใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 190.1 KB 2065
กลุ่มบริหารงบประมาณ
อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 12.13 KB 189
ฟอร์มแผน ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 271
แบบขออนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 96 KB 694
รายงานการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 214
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 222
เอกสารประกอบการทำแผนกลยุทธ์(ตารางโครงการ) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.81 KB 221
เอกสารประกอบการทำแผนกลยุทธ์(ทิศทางสถานศึกษา) Word Document ขนาดไฟล์ 14.95 KB 173
แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.5 KB 320
แบบฟอร์มสำรวจวัสดุ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.27 KB 363
แบบฟอร์มก๊อปปี้ปริ้น-ถ่ายเอกสาร Word Document ขนาดไฟล์ 119 KB 1482
คู่มือ การบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน ของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 660.5 KB 53772
แบบสัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 886
แบบใบยืมพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.79 KB 423
แบบใบเบิกพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.51 KB 514
แบบบัญชีวัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 517
แบบทะเบียนคุมทรัพย์สิน Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 424
แบบทะเบียนครุภัณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 435
แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ 7223 Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 970
แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7131 Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 651
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน แบบ 6006 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.95 KB 665
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
งานระบบดูแลนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.41 KB 88
กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ
แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฎิบัติการ-ห้องประชุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.76 KB 732
แบบฟอร์มยืมครุภัณฑ์เทคโนโลยีและสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.8 KB 1916
ฟอร์นราชการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.47 MB 936
กลุ่มบริหารวิชาการ
กิจกรรมการเรียนการสอน แนะแนว ลูกเสือ ยุวกาชาด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 92.84 KB 105
ปพ.6(ใบแทรก62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 463.5 KB 109
แบบรายงานผลการสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.16 KB 90
ฟอร์ม แบบรายงานกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 391.69 KB 239
ฟอร์ม แบบบันทึกกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 393.47 KB 227
ฟอร์ม แบบบันทึกกิจกรรมแนะแนว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 393.38 KB 145
ฟอร์ม แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 398 KB 161
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาเพิ่มเติม ชั้น ป.4-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 480.64 KB 134
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาเพิ่มเติม ชั้น ป.1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 480.62 KB 142
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาพื้นฐาน ชั้น ป.4-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 480.56 KB 193
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาพื้นฐาน ชั้น ป.1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 480.56 KB 236
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 77.89 KB 126
บันทึกหน้าที่พลเมือง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.01 KB 236
รายงานผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 140.99 KB 123
แบบฟอร์มแผนการสอน IEP นักเรียนบกพร่องการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 115.7 KB 164
กลุ่มสำนักงานผู้อำนวยการ
รายงานการประชุม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 182.75 KB 39
วาระการประชุม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.01 KB 10
รายงานการประชุม ประจำเดือนมกราคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.44 KB 17
วาระการประชุม ประจำเดือนมกราคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.13 KB 14
รายงานการประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.97 KB 64
วาระการประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.43 KB 18
รายงานการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.62 KB 39
วาระการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 20.63 KB 27
รายงานการประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 31.87 KB 37
วาระการประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 20.1 KB 34
รายงานการประชุม ประจำเดือนมิถุนายน 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 32.35 KB 4961
วาระการประชุม ประจำเดือนมิถุนายน2562 Word Document ขนาดไฟล์ 19.5 KB 41
วาระการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม Word Document ขนาดไฟล์ 18.99 KB 72
วาระการประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม Word Document ขนาดไฟล์ 19.04 KB 58
วาระการประชุม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 18.25 KB 54
วาระการประชุม ประจำเดือนพฤษภาคม Word Document ขนาดไฟล์ 18.71 KB 56
วาระการประชุม ประจำเดือนมิถุนายน Word Document ขนาดไฟล์ 19.04 KB 57
วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 18.58 KB 98
รายงานการประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.43 KB 175
รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 21/07/58 Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 184
รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 19/06/58 Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 166
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 20/05/58 Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 216
รายงานการประชุมก่อนเปิดภาคเรียน 13/05/58 Word Document ขนาดไฟล์ 67 KB 792
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 49.13 KB 634
แผนปฏิบัติงานโรงเรียนอนุบาลสงขลา
โครงการวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 711 KB 88
โครงการ SMT Word Document ขนาดไฟล์ 94.08 KB 49
โครงการ MEP Word Document ขนาดไฟล์ 419.5 KB 54
โครงการ ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 256 KB 100
โครงการ ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 178.5 KB 111
โครงการ ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 188.5 KB 70
โครงการ ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 218 KB 117
โครงการ ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 198 KB 70
โครงการ ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 63.45 KB 76
โครงการ อนุบาล Word Document ขนาดไฟล์ 233.5 KB 115
โครงการสำนัก ผอ Word Document ขนาดไฟล์ 83.21 KB 102
โครงการบริหารงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 107 KB 90
โครงการ บุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 233.5 KB 73
โครงการ บริหารทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 561.5 KB 109
โครงการ เทคโน Word Document ขนาดไฟล์ 143 KB 60