ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.03 MB 316
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.82 MB 191
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 276.12 KB 242
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.92 MB 197
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.34 MB 401
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.73 MB 158
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.39 MB 317
กลุ่มบริหารบุคลากร
ใบขอยกเลิกวันลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.58 KB 48
บันทึกข้อความมอบหมายงาน กรณีลากิจ และไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 29.04 KB 339
แบบฟอร์มคณะกรรมการห้องเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.25 KB 107
แบบขอรับเงินสวัสดิการนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.8 KB 246
บันทึกขออนุญาตไปราชการต่างจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.7 KB 119
แบบใบขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.22 KB 283
แบบฟอร์มรายชื่อคณะกรรมการห้องเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.5 KB 174
แบบใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 190.1 KB 1696
กลุ่มบริหารงบประมาณ
อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 12.13 KB 36
ฟอร์มแผน ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 109
แบบขออนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 342
รายงานการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 125
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 114
เอกสารประกอบการทำแผนกลยุทธ์(ตารางโครงการ) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.81 KB 131
เอกสารประกอบการทำแผนกลยุทธ์(ทิศทางสถานศึกษา) Word Document ขนาดไฟล์ 14.95 KB 92
แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.5 KB 230
แบบฟอร์มสำรวจวัสดุ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.27 KB 289
แบบฟอร์มก๊อปปี้ปริ้น-ถ่ายเอกสาร Word Document ขนาดไฟล์ 119 KB 1236
คู่มือ การบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน ของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 660.5 KB 42305
แบบสัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 764
แบบใบยืมพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.79 KB 358
แบบใบเบิกพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.51 KB 441
แบบบัญชีวัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 437
แบบทะเบียนคุมทรัพย์สิน Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 359
แบบทะเบียนครุภัณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 374
แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ 7223 Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 820
แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7131 Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 523
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน แบบ 6006 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.95 KB 574
กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ
แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฎิบัติการ-ห้องประชุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.76 KB 651
แบบฟอร์มยืมครุภัณฑ์เทคโนโลยีและสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.8 KB 1851
ฟอร์นราชการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.47 MB 799
กลุ่มบริหารวิชาการ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 77.89 KB 4
บันทึกหน้าที่พลเมือง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.01 KB 63
รายงานผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 140.99 KB 44
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาเพิ่มเติม ชั้น ป.4-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 479.16 KB 113
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาเพิ่มเติม ชั้น ป.1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 479.09 KB 68
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาพื้นฐาน ชั้น ป.4-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 479.01 KB 160
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาพื้นฐาน ชั้น ป.1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 480.28 KB 129
ฟอร์ม แบบรายงานกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 390.56 KB 148
ฟอร์ม แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 395.64 KB 157
แบบฟอร์มแผนการสอน IEP นักเรียนบกพร่องการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 115.7 KB 89
กลุ่มสำนักงานผู้อำนวยการ
วาระการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม Word Document ขนาดไฟล์ 18.99 KB 25
วาระการประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม Word Document ขนาดไฟล์ 19.04 KB 17
วาระการประชุม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 18.25 KB 19
วาระการประชุม ประจำเดือนพฤษภาคม Word Document ขนาดไฟล์ 18.71 KB 16
วาระการประชุม ประจำเดือนมิถุนายน Word Document ขนาดไฟล์ 19.04 KB 18
วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 18.58 KB 51
รายงานการประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.43 KB 124
รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 21/07/58 Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 132
รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 19/06/58 Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 116
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 20/05/58 Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 167
รายงานการประชุมก่อนเปิดภาคเรียน 13/05/58 Word Document ขนาดไฟล์ 67 KB 535
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 49.13 KB 523
แผนปฏิบัติงานโรงเรียนอนุบาลสงขลา
โครงการ ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 264.5 KB 1
โครงการ ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 183 KB 0
โครงการ ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 186.5 KB 0
โครงการ ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 213 KB 0
โครงการ ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 188.5 KB 0
โครงการ ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 62.21 KB 0
โครงการ อนุบาล Word Document ขนาดไฟล์ 300 KB 0
โครงการสำนัก ผอ Word Document ขนาดไฟล์ 70.08 KB 0
โครงการบริหารงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 104 KB 0
โครงการ บุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 242.5 KB 0
โครงการ บท Word Document ขนาดไฟล์ 127.21 KB 0
โครงการ เทคโน Word Document ขนาดไฟล์ 168 KB 0
โครงสร้างบริหารวิชาการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.49 KB 0
โครงการ MEP ถูกต้อง Word Document ขนาดไฟล์ 371.5 KB 1
โครงการวิชา I 62 Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 0
พัฒนางานแนะแนว 62 Word Document ขนาดไฟล์ 101.5 KB 0
พัฒนาศักยภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 62 Word Document ขนาดไฟล์ 100 KB 0
ภาษาอังกฤษ 62 Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 0
โครงการกอท 62 Word Document ขนาดไฟล์ 87.5 KB 0
โครงการศิลปะ62 Word Document ขนาดไฟล์ 125.5 KB 0
โครงการสุขศึกษาและพลศึกษา 62 Word Document ขนาดไฟล์ 168.5 KB 0
โครงการสังคมศึกษา ฯ Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 0
โครงการวิทยาศาสตร์62 Word Document ขนาดไฟล์ 53.47 KB 0
โครงการคณิตศาสตร์ 62 Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 0
โครงการภาษาไทย62 Word Document ขนาดไฟล์ 37.33 KB 0
โครงการประกันคุณภาพ 62 Word Document ขนาดไฟล์ 168 KB 0
โครงการสร้างจิตสำนึกการประหยัดพลังงาน 62 Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 0
ห้องสมุดสร้างนิสัย62 Word Document ขนาดไฟล์ 204 KB 0
โครงการส่งนักเรียนฯ Word Document ขนาดไฟล์ 39.64 KB 0
โครงการพัฒนาระบบการวัดผล(62) Word Document ขนาดไฟล์ 201 KB 0
พัฒนาหลักสูตรและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 155.5 KB 2