ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารบุคลากร
แบบฟอร์มสวัสดิการออมทรัพย์โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 84.3 KB 93863
ใบขอยกเลิกวันลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.58 KB 93848
บันทึกข้อความมอบหมายงาน กรณีลากิจ และไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 29.04 KB 94585
แบบฟอร์มคณะกรรมการห้องเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.25 KB 93856
แบบขอรับเงินสวัสดิการนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.8 KB 94092
บันทึกขออนุญาตไปราชการต่างจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.7 KB 93916
แบบใบขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.22 KB 94255
แบบฟอร์มรายชื่อคณะกรรมการห้องเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.5 KB 93955
แบบใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 190.1 KB 96020
กลุ่มบริหารงบประมาณ
อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 12.13 KB 93957
ฟอร์มแผน ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 93966
แบบขออนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 96 KB 94637
รายงานการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 93892
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 93911
เอกสารประกอบการทำแผนกลยุทธ์(ตารางโครงการ) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.81 KB 93907
เอกสารประกอบการทำแผนกลยุทธ์(ทิศทางสถานศึกษา) Word Document ขนาดไฟล์ 14.95 KB 93852
แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.5 KB 94009
แบบฟอร์มสำรวจวัสดุ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.27 KB 94037
แบบฟอร์มก๊อปปี้ปริ้น-ถ่ายเอกสาร Word Document ขนาดไฟล์ 119 KB 95528
คู่มือ การบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน ของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 660.5 KB 178503
แบบสัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 94601
แบบใบยืมพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.79 KB 94100
แบบใบเบิกพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.51 KB 94194
แบบบัญชีวัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 94197
แบบทะเบียนคุมทรัพย์สิน Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 94100
แบบทะเบียนครุภัณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 94107
แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ 7223 Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 94728
แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7131 Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 94353
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน แบบ 6006 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.95 KB 94378
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
งานระบบดูแลนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.41 KB 93777
กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ
แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฎิบัติการ-ห้องประชุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.76 KB 94401
แบบฟอร์มยืมครุภัณฑ์เทคโนโลยีและสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.8 KB 95580
ฟอร์นราชการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.47 MB 94632
กลุ่มบริหารวิชาการ
ปพ.6(ใบแทรกแบบรายงานประจำตัวนักเรียน 2563) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 249.5 KB 93620
รายงานผลการสอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105.51 KB 93589
ฟอร์ม แบบรายงานกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 393.25 KB 93584
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาเพิ่มเติม ชั้น ป.4-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 463.04 KB 93715
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาเพิ่มเติม ชั้น ป.1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 463.07 KB 93732
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาพื้นฐาน ชั้น ป.4-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 463.03 KB 93744
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาพื้นฐาน ชั้น ป.1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 463.01 KB 93765
ฟอร์ม แบบบันทึกกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 393.78 KB 93716
ฟอร์ม แบบบันทึกกิจกรรมแนะแนว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 393.79 KB 93687
ฟอร์ม แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 396.64 KB 93707
กิจกรรมการเรียนการสอน แนะแนว ลูกเสือ ยุวกาชาด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 92.84 KB 93915
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 77.89 KB 93836
บันทึกหน้าที่พลเมือง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.01 KB 93985
แบบฟอร์มแผนการสอน IEP นักเรียนบกพร่องการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 115.7 KB 93834
กลุ่มสำนักงานผู้อำนวยการ
บันทึกการประชุมเดือนมกราคม2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.43 KB 9
วาระการประชุมมกราคม2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.54 KB 5
บันทึกการประชุมเดือนธันวาคม2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.23 KB 29477
วาระการประชุมเดือนธันวาคม2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 49.09 KB 29807
รายงานการประชุม ประจำเดือนตุลาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.81 KB 93607
วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.9 KB 93518
รายงานการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.24 KB 93659
วาระการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.2 KB 93657
รายงานการประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.78 KB 93972
วาระการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.37 KB 93646
รายงานการประชุม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 182.75 KB 96127
วาระการประชุม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.01 KB 93673
รายงานการประชุม ประจำเดือนมกราคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.44 KB 93679
วาระการประชุม ประจำเดือนมกราคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.13 KB 93669
รายงานการประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.97 KB 97578
วาระการประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.43 KB 93664
รายงานการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.62 KB 93712
วาระการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 20.63 KB 93680
รายงานการประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 31.87 KB 93687
วาระการประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 20.1 KB 93679
รายงานการประชุม ประจำเดือนมิถุนายน 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 32.35 KB 98623
วาระการประชุม ประจำเดือนมิถุนายน2562 Word Document ขนาดไฟล์ 19.5 KB 93689
วาระการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม Word Document ขนาดไฟล์ 18.99 KB 93728
วาระการประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม Word Document ขนาดไฟล์ 19.04 KB 93704
วาระการประชุม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 18.25 KB 93700
วาระการประชุม ประจำเดือนพฤษภาคม Word Document ขนาดไฟล์ 18.71 KB 93707
วาระการประชุม ประจำเดือนมิถุนายน Word Document ขนาดไฟล์ 19.04 KB 93702
วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 18.58 KB 93742
รายงานการประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.43 KB 93834
รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 21/07/58 Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 93843
รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 19/06/58 Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 93832
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 20/05/58 Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 93860
รายงานการประชุมก่อนเปิดภาคเรียน 13/05/58 Word Document ขนาดไฟล์ 67 KB 94692
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 49.13 KB 94316
แผนปฏิบัติงานโรงเรียนอนุบาลสงขลา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 542.35 KB 93528
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 226.54 KB 93533
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 517.48 KB 93842
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.86 KB 93526
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.84 KB 93634
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.04 KB 93701
ระดับปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 822.33 KB 93542
โครงการ SMT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 920.61 KB 93543
โครงการ MEP Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 478.37 KB 93648
กลุ่มสำนักผู้อำนวยการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 245.08 KB 93523
กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.21 KB 93515
กลุ่มบริหารทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 608.38 KB 93798
กลุ่มบริหารบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.17 KB 93521
กลุ่มบริหารงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.4 KB 93530
กลุ่มบริหารวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 93575
อื่นๆ
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 157.51 KB 93739
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 183.03 KB 93911
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.03 MB 94187
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.82 MB 94021
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 276.12 KB 94018
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.92 MB 93978
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.34 MB 94410
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.73 MB 93948
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.39 MB 94221