ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารบุคลากร
การมอบหมายการปฏิบัติงานของบุคลากร ภาคเรียนที่ 2/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 71
การมอบหมายการปฏิบัติงานของบุคลากร ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 719.76 KB 154
แบบฟอร์มสวัสดิการออมทรัพย์โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 84.3 KB 48621
ใบขอยกเลิกวันลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.58 KB 48511
บันทึกข้อความมอบหมายงาน กรณีลากิจ และไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 29.04 KB 48796
แบบฟอร์มคณะกรรมการห้องเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.25 KB 48545
แบบขอรับเงินสวัสดิการนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.8 KB 48450
บันทึกขออนุญาตไปราชการต่างจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.7 KB 48551
แบบใบขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.22 KB 48459
แบบฟอร์มรายชื่อคณะกรรมการห้องเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.5 KB 48522
แบบใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 190.1 KB 48728
กลุ่มบริหารงบประมาณ
อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 12.13 KB 48395
ฟอร์มแผน ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 48462
แบบขออนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 48585
รายงานการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 48556
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 48631
เอกสารประกอบการทำแผนกลยุทธ์(ตารางโครงการ) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.81 KB 48454
เอกสารประกอบการทำแผนกลยุทธ์(ทิศทางสถานศึกษา) Word Document ขนาดไฟล์ 14.95 KB 48415
แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.5 KB 48341
แบบฟอร์มสำรวจวัสดุ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.27 KB 48333
แบบฟอร์มก๊อปปี้ปริ้น-ถ่ายเอกสาร Word Document ขนาดไฟล์ 119 KB 48620
คู่มือ การบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน ของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 660.5 KB 49280
แบบสัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 48667
แบบใบยืมพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.79 KB 48381
แบบใบเบิกพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.51 KB 48317
แบบบัญชีวัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 48381
แบบทะเบียนคุมทรัพย์สิน Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 48587
แบบทะเบียนครุภัณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 48367
แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ 7223 Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 48633
แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7131 Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 48557
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน แบบ 6006 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.95 KB 48433
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
งานระบบดูแลนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.41 KB 48276
กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ
>IDM 124
แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฎิบัติการ-ห้องประชุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.76 KB 48348
แบบฟอร์มยืมครุภัณฑ์เทคโนโลยีและสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.8 KB 48423
ฟอร์นราชการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.47 MB 48556
กลุ่มบริหารวิชาการ
แบบรายงานผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109.41 KB 16
ปพ.6(ใบแทรกแบบรายงานประจำตัวนักเรียน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 255 KB 6
sar ปฐมวัย รวมเล่ม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 54
sar ประถม รวมเล่ม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.86 MB 63
แบบรายงาน SAR ห้องเรียน(ปฐมวัย) Word Document ขนาดไฟล์ 54.3 KB 48269
เกณฑ์ประกันคุุณภาพภายในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 147.64 KB 48246
แบบรายงาน SAR สายชั้น(ประถมศึกษา) Word Document ขนาดไฟล์ 73.23 KB 48548
แบบรายงาน SAR ห้องเรียน(ประถมศึกษา) Word Document ขนาดไฟล์ 69.21 KB 48593
แบบรายงาน SAR สายชั้น(ปฐมวัย) Word Document ขนาดไฟล์ 58.91 KB 48615
รายงานผลการสอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105.51 KB 48519
ฟอร์ม แบบรายงานกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 393.25 KB 48549
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาเพิ่มเติม ชั้น ป.4-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 463.04 KB 48606
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาเพิ่มเติม ชั้น ป.1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 463.07 KB 48451
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาพื้นฐาน ชั้น ป.4-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 463.03 KB 48435
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาพื้นฐาน ชั้น ป.1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 463.01 KB 48691
ฟอร์ม แบบบันทึกกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 393.78 KB 48558
ฟอร์ม แบบบันทึกกิจกรรมแนะแนว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 393.79 KB 48561
ฟอร์ม แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 396.64 KB 48321
กิจกรรมการเรียนการสอน แนะแนว ลูกเสือ ยุวกาชาด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 92.84 KB 48565
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 77.89 KB 48434
บันทึกหน้าที่พลเมือง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.01 KB 48472
แบบฟอร์มแผนการสอน IEP นักเรียนบกพร่องการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 115.7 KB 49354
กลุ่มสำนักงานผู้อำนวยการ
บันทึกการประชุมเดือนมีนาคม2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.86 KB 48681
วาระการประชุมมีนาคม2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.01 KB 48462
บันทึกการประชุมเดือนกุมภาพันธ์2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.43 KB 48567
วาระการประชุมกุมภาพันธ์2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.82 KB 48186
บันทึกการประชุมเดือนมกราคม2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.43 KB 48408
วาระการประชุมมกราคม2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.54 KB 48554
บันทึกการประชุมเดือนธันวาคม2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.23 KB 48591
วาระการประชุมเดือนธันวาคม2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 49.09 KB 48453
รายงานการประชุม ประจำเดือนตุลาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.81 KB 48590
วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.9 KB 48352
รายงานการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.24 KB 48476
วาระการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.2 KB 48248
รายงานการประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.78 KB 48554
วาระการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.37 KB 48223
รายงานการประชุม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 182.75 KB 48580
วาระการประชุม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.01 KB 48306
รายงานการประชุม ประจำเดือนมกราคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.44 KB 48370
วาระการประชุม ประจำเดือนมกราคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.13 KB 48406
รายงานการประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.97 KB 48721
วาระการประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.43 KB 48449
รายงานการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.62 KB 48551
วาระการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 20.63 KB 48419
รายงานการประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 31.87 KB 48585
วาระการประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 20.1 KB 48449
รายงานการประชุม ประจำเดือนมิถุนายน 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 32.35 KB 48548
วาระการประชุม ประจำเดือนมิถุนายน2562 Word Document ขนาดไฟล์ 19.5 KB 48408
วาระการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม Word Document ขนาดไฟล์ 18.99 KB 48322
วาระการประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม Word Document ขนาดไฟล์ 19.04 KB 48595
วาระการประชุม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 18.25 KB 48441
วาระการประชุม ประจำเดือนพฤษภาคม Word Document ขนาดไฟล์ 18.71 KB 48375
วาระการประชุม ประจำเดือนมิถุนายน Word Document ขนาดไฟล์ 19.04 KB 48524
วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 18.58 KB 48213
รายงานการประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.43 KB 48596
รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 21/07/58 Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 48273
รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 19/06/58 Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 48265
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 20/05/58 Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 48259
รายงานการประชุมก่อนเปิดภาคเรียน 13/05/58 Word Document ขนาดไฟล์ 67 KB 48466
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 49.13 KB 48569
แผนปฏิบัติงานโรงเรียนอนุบาลสงขลา
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566_สำนักงานผู้อำนวยการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.68 KB 14
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566_เทคโนโลยีและสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.92 KB 3
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566_บริหารทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 13
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566_บริหารบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 273.57 KB 13
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566_บริหารงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.77 KB 5
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566_บริหารวิชาการ MEP Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 394.7 KB 24
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566_บริหารวิชาการ SMT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 12
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566_บริหารวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.18 MB 31
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566_ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 637.63 KB 7
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566_ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.85 KB 0
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566_ป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 571.74 KB 5
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566_ป.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.56 KB 9
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566_ป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.17 KB 7
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566_ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.06 KB 0
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566_ปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 12
อื่นๆ
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 157.51 KB 48657
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 183.03 KB 48535
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.03 MB 48418
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.82 MB 48463
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 276.12 KB 48242
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.92 MB 48250
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.34 MB 48289
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.73 MB 48385
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.39 MB 48370