ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารบุคลากร
แบบฟอร์มสวัสดิการออมทรัพย์โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 84.3 KB 37646
ใบขอยกเลิกวันลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.58 KB 37620
บันทึกข้อความมอบหมายงาน กรณีลากิจ และไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 29.04 KB 38391
แบบฟอร์มคณะกรรมการห้องเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.25 KB 37623
แบบขอรับเงินสวัสดิการนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.8 KB 37869
บันทึกขออนุญาตไปราชการต่างจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.7 KB 37688
แบบใบขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.22 KB 38078
แบบฟอร์มรายชื่อคณะกรรมการห้องเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.5 KB 37726
แบบใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 190.1 KB 39841
กลุ่มบริหารงบประมาณ
อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 12.13 KB 37727
ฟอร์มแผน ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 37742
แบบขออนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 96 KB 38435
รายงานการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 37679
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 37685
เอกสารประกอบการทำแผนกลยุทธ์(ตารางโครงการ) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.81 KB 37681
เอกสารประกอบการทำแผนกลยุทธ์(ทิศทางสถานศึกษา) Word Document ขนาดไฟล์ 14.95 KB 37628
แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.5 KB 37785
แบบฟอร์มสำรวจวัสดุ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.27 KB 37806
แบบฟอร์มก๊อปปี้ปริ้น-ถ่ายเอกสาร Word Document ขนาดไฟล์ 119 KB 39325
คู่มือ การบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน ของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 660.5 KB 72334
แบบสัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 38393
แบบใบยืมพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.79 KB 37879
แบบใบเบิกพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.51 KB 37966
แบบบัญชีวัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 37969
แบบทะเบียนคุมทรัพย์สิน Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 37870
แบบทะเบียนครุภัณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 37877
แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ 7223 Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 38505
แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7131 Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 38128
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน แบบ 6006 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.95 KB 38150
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
งานระบบดูแลนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.41 KB 37556
กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ
แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฎิบัติการ-ห้องประชุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.76 KB 38169
แบบฟอร์มยืมครุภัณฑ์เทคโนโลยีและสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.8 KB 39393
ฟอร์นราชการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.47 MB 38398
กลุ่มบริหารวิชาการ
แบบรายงาน SAR ห้องเรียน(ปฐมวัย) Word Document ขนาดไฟล์ 54.3 KB 23776
เกณฑ์ประกันคุุณภาพภายในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 147.64 KB 23782
แบบรายงาน SAR สายชั้น(ประถมศึกษา) Word Document ขนาดไฟล์ 73.23 KB 23809
แบบรายงาน SAR ห้องเรียน(ประถมศึกษา) Word Document ขนาดไฟล์ 69.21 KB 23794
แบบรายงาน SAR สายชั้น(ปฐมวัย) Word Document ขนาดไฟล์ 58.91 KB 23770
ปพ.6(ใบแทรกแบบรายงานประจำตัวนักเรียน 2563) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 249.5 KB 37399
รายงานผลการสอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105.51 KB 37361
ฟอร์ม แบบรายงานกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 393.25 KB 37379
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาเพิ่มเติม ชั้น ป.4-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 463.04 KB 37490
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาเพิ่มเติม ชั้น ป.1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 463.07 KB 37509
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาพื้นฐาน ชั้น ป.4-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 463.03 KB 37523
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาพื้นฐาน ชั้น ป.1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 463.01 KB 37538
ฟอร์ม แบบบันทึกกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 393.78 KB 37511
ฟอร์ม แบบบันทึกกิจกรรมแนะแนว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 393.79 KB 37482
ฟอร์ม แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 396.64 KB 37506
กิจกรรมการเรียนการสอน แนะแนว ลูกเสือ ยุวกาชาด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 92.84 KB 37719
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 77.89 KB 37617
บันทึกหน้าที่พลเมือง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.01 KB 37768
แบบฟอร์มแผนการสอน IEP นักเรียนบกพร่องการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 115.7 KB 37604
กลุ่มสำนักงานผู้อำนวยการ
บันทึกการประชุมเดือนมีนาคม2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.86 KB 23869
วาระการประชุมมีนาคม2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.01 KB 23767
บันทึกการประชุมเดือนกุมภาพันธ์2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.43 KB 23766
วาระการประชุมกุมภาพันธ์2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.82 KB 23764
บันทึกการประชุมเดือนมกราคม2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.43 KB 23799
วาระการประชุมมกราคม2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.54 KB 23771
บันทึกการประชุมเดือนธันวาคม2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.23 KB 33246
วาระการประชุมเดือนธันวาคม2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 49.09 KB 33579
รายงานการประชุม ประจำเดือนตุลาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.81 KB 37376
วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.9 KB 37283
รายงานการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.24 KB 37424
วาระการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.2 KB 37423
รายงานการประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.78 KB 37735
วาระการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.37 KB 37412
รายงานการประชุม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 182.75 KB 39893
วาระการประชุม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.01 KB 37439
รายงานการประชุม ประจำเดือนมกราคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.44 KB 37443
วาระการประชุม ประจำเดือนมกราคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.13 KB 37436
รายงานการประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.97 KB 41508
วาระการประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.43 KB 37430
รายงานการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.62 KB 37475
วาระการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 20.63 KB 37443
รายงานการประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 31.87 KB 37452
วาระการประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 20.1 KB 37443
รายงานการประชุม ประจำเดือนมิถุนายน 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 32.35 KB 42406
วาระการประชุม ประจำเดือนมิถุนายน2562 Word Document ขนาดไฟล์ 19.5 KB 37453
วาระการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม Word Document ขนาดไฟล์ 18.99 KB 37491
วาระการประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม Word Document ขนาดไฟล์ 19.04 KB 37469
วาระการประชุม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 18.25 KB 37464
วาระการประชุม ประจำเดือนพฤษภาคม Word Document ขนาดไฟล์ 18.71 KB 37471
วาระการประชุม ประจำเดือนมิถุนายน Word Document ขนาดไฟล์ 19.04 KB 37465
วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 18.58 KB 37506
รายงานการประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.43 KB 37600
รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 21/07/58 Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 37606
รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 19/06/58 Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 37598
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 20/05/58 Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 37625
รายงานการประชุมก่อนเปิดภาคเรียน 13/05/58 Word Document ขนาดไฟล์ 67 KB 38473
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 49.13 KB 38090
แผนปฏิบัติงานโรงเรียนอนุบาลสงขลา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 542.35 KB 37302
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 226.54 KB 37310
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 517.48 KB 37800
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.86 KB 37295
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.84 KB 37420
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.04 KB 37496
ระดับปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 822.33 KB 39852
โครงการ SMT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 920.61 KB 37444
โครงการ MEP Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 478.37 KB 37436
กลุ่มสำนักผู้อำนวยการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 245.08 KB 37292
กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.21 KB 37285
กลุ่มบริหารทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 608.38 KB 37578
กลุ่มบริหารบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.17 KB 37322
กลุ่มบริหารงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.4 KB 37307
กลุ่มบริหารวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 37366
อื่นๆ
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 157.51 KB 37561
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 183.03 KB 37676
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.03 MB 38011
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.82 MB 37791
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 276.12 KB 37782
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.92 MB 37747
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.34 MB 38181
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.73 MB 37729
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.39 MB 37989