ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารบุคลากร
การมอบหมายการปฏิบัติงานของบุคลากร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 144
แบบฟอร์มสวัสดิการออมทรัพย์โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 84.3 KB 48712
ใบขอยกเลิกวันลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.58 KB 48536
บันทึกข้อความมอบหมายงาน กรณีลากิจ และไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 29.04 KB 48886
แบบฟอร์มคณะกรรมการห้องเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.25 KB 48580
แบบขอรับเงินสวัสดิการนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.8 KB 48504
บันทึกขออนุญาตไปราชการต่างจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.7 KB 48562
แบบใบขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.22 KB 48498
แบบฟอร์มรายชื่อคณะกรรมการห้องเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.5 KB 48537
แบบใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 190.1 KB 48780
กลุ่มบริหารงบประมาณ
อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 12.13 KB 48414
ฟอร์มแผน ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 48473
แบบขออนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 48651
รายงานการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 48568
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 48646
เอกสารประกอบการทำแผนกลยุทธ์(ตารางโครงการ) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.81 KB 48463
เอกสารประกอบการทำแผนกลยุทธ์(ทิศทางสถานศึกษา) Word Document ขนาดไฟล์ 14.95 KB 48424
แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.5 KB 48349
แบบฟอร์มสำรวจวัสดุ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.27 KB 48342
แบบฟอร์มก๊อปปี้ปริ้น-ถ่ายเอกสาร Word Document ขนาดไฟล์ 119 KB 48662
คู่มือ การบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน ของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 660.5 KB 49291
แบบสัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 48710
แบบใบยืมพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.79 KB 48404
แบบใบเบิกพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.51 KB 48341
แบบบัญชีวัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 48405
แบบทะเบียนคุมทรัพย์สิน Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 48610
แบบทะเบียนครุภัณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 48375
แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ 7223 Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 48657
แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7131 Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 48577
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน แบบ 6006 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.95 KB 48447
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
งานระบบดูแลนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.41 KB 48301
กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ
>IDM 132
แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฎิบัติการ-ห้องประชุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.76 KB 48357
แบบฟอร์มยืมครุภัณฑ์เทคโนโลยีและสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.8 KB 48447
ฟอร์นราชการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.47 MB 48584
กลุ่มบริหารวิชาการ
คู่มือการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน จำนวน 12 รูปแบบ ป.4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 0
คู่มือการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน จำนวน 12 รูปแบบ ป.1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 995.45 KB 0
คู่มือการใช้ Essay Test ประถมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 1
ประเด็นการเขียนรายงานประเมินตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 44
แบบรายงาน SAR สายชั้นประถมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 79.74 KB 52
แบบรายงาน SAR สายชั้นปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 60.55 KB 22
แบบรายงานผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109.41 KB 57
ปพ.6(ใบแทรกแบบรายงานประจำตัวนักเรียน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 255 KB 37
sar ปฐมวัย รวมเล่ม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 78
sar ประถม รวมเล่ม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.86 MB 83
เกณฑ์ประกันคุุณภาพภายในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 147.64 KB 48261
รายงานผลการสอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105.51 KB 48548
ฟอร์ม แบบรายงานกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 393.25 KB 48579
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาเพิ่มเติม ชั้น ป.4-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 463.04 KB 48616
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาเพิ่มเติม ชั้น ป.1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 463.07 KB 48460
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาพื้นฐาน ชั้น ป.4-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 463.03 KB 48496
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาพื้นฐาน ชั้น ป.1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 463.01 KB 48717
ฟอร์ม แบบบันทึกกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 393.78 KB 48583
ฟอร์ม แบบบันทึกกิจกรรมแนะแนว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 393.79 KB 48584
ฟอร์ม แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 396.64 KB 48367
กิจกรรมการเรียนการสอน แนะแนว ลูกเสือ ยุวกาชาด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 92.84 KB 48587
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 77.89 KB 48445
บันทึกหน้าที่พลเมือง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.01 KB 48498
แบบฟอร์มแผนการสอน IEP นักเรียนบกพร่องการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 115.7 KB 49372
กลุ่มสำนักงานผู้อำนวยการ
บันทึกการประชุมเดือนมีนาคม2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.86 KB 48700
วาระการประชุมมีนาคม2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.01 KB 48470
บันทึกการประชุมเดือนกุมภาพันธ์2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.43 KB 48590
วาระการประชุมกุมภาพันธ์2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.82 KB 48193
บันทึกการประชุมเดือนมกราคม2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.43 KB 48431
วาระการประชุมมกราคม2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.54 KB 48578
บันทึกการประชุมเดือนธันวาคม2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.23 KB 48598
วาระการประชุมเดือนธันวาคม2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 49.09 KB 48460
รายงานการประชุม ประจำเดือนตุลาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.81 KB 48613
วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.9 KB 48359
รายงานการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.24 KB 48485
วาระการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.2 KB 48255
รายงานการประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.78 KB 48577
วาระการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.37 KB 48230
รายงานการประชุม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 182.75 KB 48587
วาระการประชุม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.01 KB 48329
รายงานการประชุม ประจำเดือนมกราคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.44 KB 48377
วาระการประชุม ประจำเดือนมกราคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.13 KB 48429
รายงานการประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.97 KB 48728
วาระการประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.43 KB 48456
รายงานการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.62 KB 48575
วาระการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 20.63 KB 48443
รายงานการประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 31.87 KB 48608
วาระการประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 20.1 KB 48456
รายงานการประชุม ประจำเดือนมิถุนายน 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 32.35 KB 48555
วาระการประชุม ประจำเดือนมิถุนายน2562 Word Document ขนาดไฟล์ 19.5 KB 48415
วาระการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม Word Document ขนาดไฟล์ 18.99 KB 48329
วาระการประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม Word Document ขนาดไฟล์ 19.04 KB 48602
วาระการประชุม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 18.25 KB 48448
วาระการประชุม ประจำเดือนพฤษภาคม Word Document ขนาดไฟล์ 18.71 KB 48382
วาระการประชุม ประจำเดือนมิถุนายน Word Document ขนาดไฟล์ 19.04 KB 48531
วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 18.58 KB 48222
รายงานการประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.43 KB 48603
รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 21/07/58 Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 48297
รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 19/06/58 Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 48272
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 20/05/58 Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 48282
รายงานการประชุมก่อนเปิดภาคเรียน 13/05/58 Word Document ขนาดไฟล์ 67 KB 48475
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 49.13 KB 48579
แผนปฏิบัติงานโรงเรียนอนุบาลสงขลา
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566_สำนักงานผู้อำนวยการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.68 KB 57
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566_เทคโนโลยีและสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.92 KB 31
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566_บริหารทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 39
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566_บริหารบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 273.57 KB 49
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566_บริหารงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.77 KB 19
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566_บริหารวิชาการ MEP Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 394.7 KB 57
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566_บริหารวิชาการ SMT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 64
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566_บริหารวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.18 MB 72
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566_ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 637.63 KB 23
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566_ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.85 KB 30
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566_ป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 571.74 KB 15
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566_ป.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.56 KB 21
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566_ป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.17 KB 25
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566_ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.06 KB 31
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566_ปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 43
อื่นๆ
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 157.51 KB 48692
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 183.03 KB 48559
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.03 MB 48426
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.82 MB 48471
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 276.12 KB 48265
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.92 MB 48273
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.34 MB 48296
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.73 MB 48392
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.39 MB 48379