ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารบุคลากร
การมอบหมายการปฏิบัติงานของบุคลากร ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 719.76 KB 97
แบบฟอร์มสวัสดิการออมทรัพย์โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 84.3 KB 48581
ใบขอยกเลิกวันลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.58 KB 48505
บันทึกข้อความมอบหมายงาน กรณีลากิจ และไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 29.04 KB 48726
แบบฟอร์มคณะกรรมการห้องเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.25 KB 48531
แบบขอรับเงินสวัสดิการนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.8 KB 48421
บันทึกขออนุญาตไปราชการต่างจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.7 KB 48542
แบบใบขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.22 KB 48421
แบบฟอร์มรายชื่อคณะกรรมการห้องเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.5 KB 48517
แบบใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 190.1 KB 48639
กลุ่มบริหารงบประมาณ
อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 12.13 KB 48378
ฟอร์มแผน ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 48454
แบบขออนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 96 KB 48507
รายงานการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 48552
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 48623
เอกสารประกอบการทำแผนกลยุทธ์(ตารางโครงการ) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.81 KB 48452
เอกสารประกอบการทำแผนกลยุทธ์(ทิศทางสถานศึกษา) Word Document ขนาดไฟล์ 14.95 KB 48408
แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.5 KB 48336
แบบฟอร์มสำรวจวัสดุ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.27 KB 48325
แบบฟอร์มก๊อปปี้ปริ้น-ถ่ายเอกสาร Word Document ขนาดไฟล์ 119 KB 48605
คู่มือ การบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน ของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 660.5 KB 49278
แบบสัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 48647
แบบใบยืมพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.79 KB 48380
แบบใบเบิกพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.51 KB 48316
แบบบัญชีวัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 48376
แบบทะเบียนคุมทรัพย์สิน Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 48583
แบบทะเบียนครุภัณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 48362
แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ 7223 Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 48612
แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7131 Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 48540
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน แบบ 6006 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.95 KB 48430
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
งานระบบดูแลนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.41 KB 48268
กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ
>IDM 121
แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฎิบัติการ-ห้องประชุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.76 KB 48346
แบบฟอร์มยืมครุภัณฑ์เทคโนโลยีและสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.8 KB 48421
ฟอร์นราชการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.47 MB 48552
กลุ่มบริหารวิชาการ
sar ปฐมวัย รวมเล่ม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 36
sar ประถม รวมเล่ม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.86 MB 45
ปพ.6(ใบแทรกแบบรายงานประจำตัวนักเรียน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 253 KB 185
แบบรายงานผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 106.69 KB 2418
แบบรายงาน SAR ห้องเรียน(ปฐมวัย) Word Document ขนาดไฟล์ 54.3 KB 48265
เกณฑ์ประกันคุุณภาพภายในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 147.64 KB 48238
แบบรายงาน SAR สายชั้น(ประถมศึกษา) Word Document ขนาดไฟล์ 73.23 KB 48544
แบบรายงาน SAR ห้องเรียน(ประถมศึกษา) Word Document ขนาดไฟล์ 69.21 KB 48587
แบบรายงาน SAR สายชั้น(ปฐมวัย) Word Document ขนาดไฟล์ 58.91 KB 48613
รายงานผลการสอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105.51 KB 48510
ฟอร์ม แบบรายงานกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 393.25 KB 48539
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาเพิ่มเติม ชั้น ป.4-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 463.04 KB 48598
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาเพิ่มเติม ชั้น ป.1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 463.07 KB 48445
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาพื้นฐาน ชั้น ป.4-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 463.03 KB 48411
ฟอร์ม ปพ.5 รายวิชาพื้นฐาน ชั้น ป.1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 463.01 KB 48655
ฟอร์ม แบบบันทึกกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 393.78 KB 48556
ฟอร์ม แบบบันทึกกิจกรรมแนะแนว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 393.79 KB 48558
ฟอร์ม แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 396.64 KB 48314
กิจกรรมการเรียนการสอน แนะแนว ลูกเสือ ยุวกาชาด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 92.84 KB 48559
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 77.89 KB 48433
บันทึกหน้าที่พลเมือง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.01 KB 48470
แบบฟอร์มแผนการสอน IEP นักเรียนบกพร่องการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 115.7 KB 49346
กลุ่มสำนักงานผู้อำนวยการ
บันทึกการประชุมเดือนมีนาคม2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.86 KB 48680
วาระการประชุมมีนาคม2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.01 KB 48459
บันทึกการประชุมเดือนกุมภาพันธ์2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.43 KB 48566
วาระการประชุมกุมภาพันธ์2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.82 KB 48185
บันทึกการประชุมเดือนมกราคม2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.43 KB 48407
วาระการประชุมมกราคม2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.54 KB 48553
บันทึกการประชุมเดือนธันวาคม2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.23 KB 48590
วาระการประชุมเดือนธันวาคม2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 49.09 KB 48451
รายงานการประชุม ประจำเดือนตุลาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.81 KB 48589
วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.9 KB 48351
รายงานการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.24 KB 48475
วาระการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.2 KB 48247
รายงานการประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.78 KB 48553
วาระการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.37 KB 48222
รายงานการประชุม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 182.75 KB 48578
วาระการประชุม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.01 KB 48305
รายงานการประชุม ประจำเดือนมกราคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.44 KB 48369
วาระการประชุม ประจำเดือนมกราคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.13 KB 48405
รายงานการประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.97 KB 48720
วาระการประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.43 KB 48448
รายงานการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.62 KB 48550
วาระการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 20.63 KB 48418
รายงานการประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 31.87 KB 48583
วาระการประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 20.1 KB 48448
รายงานการประชุม ประจำเดือนมิถุนายน 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 32.35 KB 48547
วาระการประชุม ประจำเดือนมิถุนายน2562 Word Document ขนาดไฟล์ 19.5 KB 48407
วาระการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม Word Document ขนาดไฟล์ 18.99 KB 48321
วาระการประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม Word Document ขนาดไฟล์ 19.04 KB 48594
วาระการประชุม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 18.25 KB 48440
วาระการประชุม ประจำเดือนพฤษภาคม Word Document ขนาดไฟล์ 18.71 KB 48374
วาระการประชุม ประจำเดือนมิถุนายน Word Document ขนาดไฟล์ 19.04 KB 48523
วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 18.58 KB 48212
รายงานการประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.43 KB 48595
รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 21/07/58 Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 48272
รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 19/06/58 Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 48264
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 20/05/58 Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 48258
รายงานการประชุมก่อนเปิดภาคเรียน 13/05/58 Word Document ขนาดไฟล์ 67 KB 48464
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 49.13 KB 48567
แผนปฏิบัติงานโรงเรียนอนุบาลสงขลา
แผนปฏิบัติงาน 2565_วิชาการSMT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1003.91 KB 166
แผนปฏิบัติงาน 2565_วิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 219
แผนปฏิบัติงาน 2565_บริหารทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 535.81 KB 174
แผนปฏิบัติงาน 2565_ปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 873.27 KB 121
แผนปฏิบัติงาน 2565_สำนักงาน ผอ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 235.96 KB 141
แผนปฏิบัติงาน 2565_เทคโนฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.21 KB 115
แผนปฎิบัติงาน 2565_บุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 399.65 KB 145
แผนปฏิบัติงาน 2565_งบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.29 KB 138
แผนปฏิบัติงาน 2565_วิชาการ (MEP) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 417.3 KB 234
แผนปฏิบัติงาน 2565_ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 579.46 KB 134
แผนปฏิบัติงาน 2565_ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.03 KB 142
แผนปฏิบัติงาน 2565_ป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 521.87 KB 128
แผนปฏิบัติงาน 2565_ป.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 240.88 KB 128
แผนปฏิบัติงาน 2565_ป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 235.1 KB 141
แผนปฏิบัติงาน 2565_ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 238.31 KB 127
อื่นๆ
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 157.51 KB 48649
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 183.03 KB 48534
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.03 MB 48417
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.82 MB 48462
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 276.12 KB 48241
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.92 MB 48249
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.34 MB 48288
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.73 MB 48384
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.39 MB 48369