ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
การแก้ปัญหานักเรียนอ่านเขียนไม่คล่อง
พึงพอใจในการแก้ปัญหา
พึงพอใจในการบริหารจัดการ
พึงพอใจในการสอนของครู
ต้องปรับปรุงและไม่เห็นด้วยในวิธีการที่ทำ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2012
ปรับปรุง 21/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 1333748
Page Views 2421224
ระบบสารสนเทศโรงเรียน
ระบบสารสนเทศ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 พ.ค. 58 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ครูทุกคน
22 มิ.ย. 58 ถึง 26 มิ.ย. 58 จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1
ครูประจำกลุ่มสาระที่หัวหน้ากลุ่มสาระมอบหมาย
29 มิ.ย. 58 ส่งข้อสอบให้คณะกรรมการกลั่นกรอง
คณะกรรมการกลั่นกรองชุดที่ 1
06 ก.ค. 58 ถึง 10 ก.ค. 58 จัดพิมพ์ข้อสอบ
คณะกรรมการพิมพ์ข้อสอบ
13 ก.ค. 58 ถึง 15 ก.ค. 58 จัดทำข้อสอบ
คณะกรรมการจัดทำข้อสอบ
15 ก.ค. 58 ถึง 17 ก.ค. 58 เย็บข้อสอบ/บรรจุซอง
คณะกรรมการเย็บ/บรรจุซอง
20 ก.ค. 58 ถึง 24 ก.ค. 58 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
คณะกรรมการสอบและควบคุมการสอบ
27 ก.ค. 58 ถึง 28 ก.ค. 58 ตรวจข้อสอบและบันทึกผลคะแนนสอบ
คณะกรรมการตรวจข้อสอบ/บันทึกผลคะแนนสอบ
03 ส.ค. 58 ส่งคะแนนสอบกลางภาคให้ฝ่ายวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจข้อสอบ/บันทึกผลคะแนนสอบ
05 ส.ค. 58 ฝ่ายวัดและประเมินผลส่งคะแนนให้กับวิชาการสายชั้นเพื่อมอบให้ครูประจำสาระ
ฝ่ายวัดและประเมินผล
17 ส.ค. 58 ถึง 21 ส.ค. 58 จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ครูผู้สอนประจำสาระที่หัวหน้าสาระมอบหมาย
24 ส.ค. 58 ส่งเครื่องมือวัดและประเมินผลให้คณะกรรมการกลั่นกรองชุดที่ 1
คณะกรรมการกลั่นกรอง
31 ส.ค. 58 คณะกรรมการกลั่นกรองชุดที่ 1 ส่งเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ฝ่ายจัดพิมพ์
คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์
01 ก.ย. 58 ถึง 10 ก.ย. 58 จัดพิมพ์ข้อสอบ
คณะกรรมการจัดพิมพ์ข้อสอบ
11 ก.ย. 58 ฝ่ายจัดพิมพ์ส่งเครื่องมือวัดผลและประเมินผลให้คณะกรรมการกลั่นกรองชุดที่ 2
คณะกรรมการกลั่นกรองชุดที่ 2
17 ก.ย. 58 ถึง 23 ก.ย. 58 จัดทำข้อสอบ
คณะกรรมการจัดพิมพ์ข้อสอบ
21 ก.ย. 58 ถึง 25 ก.ย. 58 เย็บข้อสอบ/บรรจุซอง
คณะกรรมการเย็บ/บรรจุซองข้อสอบ
01 ต.ค. 58 ถึง 02 ต.ค. 58 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
คณะกรรมการกำกับ/ควบคุมห้องสอบ
05 ต.ค. 58 ถึง 06 ต.ค. 58 ตรวจข้อสอบและบันทึกผลคะแนนลงในแบบบันทึกผล
กรรมการตรวจข้อสอบ/บันทึกผลคะแนน
07 ต.ค. 58 ส่งบันทึกผลคะแนนให้วิชาการสายชั้นเพื่อสอบให้ครูประจำสาระ/ครูประจำชั้น
วิชาการสายชั้น/ครูประจำชั้น
09 ต.ค. 58 วิชาการสายชั้นส่งแบบบันทึกคะแนนให้ฝ่ายวัดและประเมินผล
วิชาการสายชั้น
11 ต.ค. 58 ถึง 31 ต.ค. 58 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ครูผู้สอน
02 พ.ย. 58 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ครูผู้สอน
04 พ.ย. 58 ครูประจำชั้น/ประจำสาระ ตรวจสอบความถูกต้อง
วิชาการสายชั้น/หัวหน้าสาระ
05 พ.ย. 58 ถึง 10 พ.ย. 58 วิชาการสายชั้น/หัวหน้าสาระ ตรวจสอบความถูกต้อง
วิชาการสายชั้น/หัวหน้าสาระ
11 พ.ย. 58 วิชาการสายชั้น รายงานผลการตรวจเอกสารชั้นเรียน/ส่งเอกสารชั้นเรียนให้ฝ่ายวัดผลและประเมินผล
วิชาการสายชั้น
13 พ.ย. 58 ฝ่ายวัดและประเมินผลสรุปข้อมูลนำเสนอผู้บริหาร
ฝ่ายวัดผลและประเมินผล