ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 ต.ค. 61 ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน
ห้องประชุมเกษม สาโรช ผู้อำนวยการโรงเรียน
11 ต.ค. 61 ถึง 12 ต.ค. 61 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
วิชาการ
10 ต.ค. 61 ถึง 14 ต.ค. 61 ครูเกษียณอายุราชการ ปี 2561 ศึกษาดูงานต่างประเทศ
ไต้หวัน บุคลากร
10 ต.ค. 61 แข่งขันทักษะทางวิชาการ เครือข่ายอนุบาลภาคใต้
โรงเรียนอนุบาลตรัง วิชาการ
08 ต.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองก่อนปิดภาคเรียน/แจ้งผลการเรียน
ห้องเรียน งบประมาณ
01 ต.ค. 61 ถึง 03 ต.ค. 61 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1
ห้องเรียน วิชาการ
28 ก.ย. 61 มุฑิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561
โรงแรมวีว่า บุคลากร
24 ก.ย. 61 ถึง 25 ก.ย. 61 ประเมินผลลูกจ้างทุกตำแหน่ง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา บุคลากร
21 ก.ย. 61 ถึง 22 ก.ย. 61 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่าย
วิชาการ
07 ก.ย. 61 ถึง 08 ก.ย. 61 มุฑิตาจิต ผู้บริหาร/ครู โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ภาคใต้)
โรงเรียนอนุบาลชุมพร บุคลากร
04 ก.ย. 61 ถึง 18 ก.ย. 61 จัดทำแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562
งบประมาณ
29 ส.ค. 61 ถึง 01 ก.ย. 61 คณะกรรมการสถานศึกษาดูงานโรงเรียนภาคตะวันออก
โรงเรียนกำเนิดวิทย์/โรงเรียนอนุบาลชลบุรี บุคลากร
27 ส.ค. 61 สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
ห้องเรียน วิชาการ
22 ส.ค. 61 ถึง 25 ส.ค. 61 ครูเกษียณอายุราชการ ปี 2561 ร่วมงานเกษียณ
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ บุคลากร