ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 ต.ค. 62 ถึง 31 ต.ค. 62 ปิดภาคเรียนที่ 1/2562
10 ต.ค. 62 ส่งคะแนนสอบให้วิชาการ
04 ต.ค. 62 ถึง 08 ต.ค. 62 ตรวจข้อสอบ
01 ต.ค. 62 ถึง 03 ต.ค. 62 สอบปลายภาค 1/2562
09 ก.ย. 62 ถึง 20 ก.ย. 62 พิมพ์และทำสำเนาข้อสอบ
02 ก.ย. 62 ถึง 06 ก.ย. 62 กลั่นกรองข้อสอบปลายภาค 1/2562
26 ส.ค. 62 ถึง 30 ส.ค. 62 จัดทำข้อสอบปลายภาค 1/2562
19 ส.ค. 62 ถึง 22 ส.ค. 62 สอบแก้ตัว นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์
12 ส.ค. 62 หยุดเรียนวันแม่แห่งชาติ
05 ส.ค. 62 ส่งคะแนนสอบให้วิชาการ
01 ส.ค. 62 ถึง 02 ส.ค. 62 ตรวจข้อสอบกลางภาค 1/2562
30 ก.ค. 62 ถึง 31 ก.ค. 62 สอบกลางภาค 1/2562
29 ก.ค. 62 หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
26 ก.ค. 62 - กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 / พิธีปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สานสัมพันธ์ ครู นักเรียน อนุบาลสงขลา อนุบาลกาฬสินธุ์ / กิจกรรมวันนักวิยาศาสตร์น้อย สสวท
- กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
- พิธีปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สานสัมพันธ์ วัฒนธรรม ครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสงขลา และโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
- กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย สสวท
31 ต.ค. 61 ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน
ห้องประชุมเกษม สาโรช ผู้อำนวยการโรงเรียน
11 ต.ค. 61 ถึง 12 ต.ค. 61 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
วิชาการ
10 ต.ค. 61 ถึง 14 ต.ค. 61 ครูเกษียณอายุราชการ ปี 2561 ศึกษาดูงานต่างประเทศ
ไต้หวัน บุคลากร
10 ต.ค. 61 แข่งขันทักษะทางวิชาการ เครือข่ายอนุบาลภาคใต้
โรงเรียนอนุบาลตรัง วิชาการ
08 ต.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองก่อนปิดภาคเรียน/แจ้งผลการเรียน
ห้องเรียน งบประมาณ
01 ต.ค. 61 ถึง 03 ต.ค. 61 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1
ห้องเรียน วิชาการ
28 ก.ย. 61 มุฑิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561
โรงแรมวีว่า บุคลากร
24 ก.ย. 61 ถึง 25 ก.ย. 61 ประเมินผลลูกจ้างทุกตำแหน่ง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา บุคลากร
21 ก.ย. 61 ถึง 22 ก.ย. 61 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่าย
วิชาการ
07 ก.ย. 61 ถึง 08 ก.ย. 61 มุฑิตาจิต ผู้บริหาร/ครู โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ภาคใต้)
โรงเรียนอนุบาลชุมพร บุคลากร
04 ก.ย. 61 ถึง 18 ก.ย. 61 จัดทำแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562
งบประมาณ
29 ส.ค. 61 ถึง 01 ก.ย. 61 คณะกรรมการสถานศึกษาดูงานโรงเรียนภาคตะวันออก
โรงเรียนกำเนิดวิทย์/โรงเรียนอนุบาลชลบุรี บุคลากร
27 ส.ค. 61 สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
ห้องเรียน วิชาการ
22 ส.ค. 61 ถึง 25 ส.ค. 61 ครูเกษียณอายุราชการ ปี 2561 ร่วมงานเกษียณ
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ บุคลากร