ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 มี.ค. 63 สอบ LAS ชั้น ป.2,4,5
05 มี.ค. 63 ถึง 09 มี.ค. 63 สอบปลายภาค ชั้น ป.1-5
04 มี.ค. 63 สอบ NT
02 มี.ค. 63 ถึง 04 มี.ค. 63 สอบปลายภาค ชั้น ป.6
13 ก.พ. 63 สอบ RT
01 ก.พ. 63 สอบ O-Net