ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แผนผังสถานที่ตั้งโรงเรียนและอาคารเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโรงเรียนอนุบาลสงขลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..